Prestij Trafik Sigortası

Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu

İşbu aydınlatma ve bilgilendirme formu, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere; yapılacak sözleşmeye ve sigortacılık ilkelerine ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliklerine istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin ;
Ticaret Ünvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :
MERSIS No :
İşlem Yetkisi :
 1. Teminatı veren Sigortacının;
Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. generali.com.tr
Esas Faaliyet Konusu : Elementer Sigortacılık
Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul
Tel & Faks no. : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55; e-posta: [email protected]
Kurumsal Bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No: 0394000603100017 Sermaye: 397.485.821,77 TL

B. UYARILAR

(ilgili alan sigortacı tarafından doldurulacaktır)
 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları’nı ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde bulunmaktadır. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir.
 3. İleride doğabilecek ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma, alamama veya zarar görene ödenecek tazminatın sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilmesi hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

(ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacaktır)
 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Prestij Trafik Sigortasi)
Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

EK SÖZLEŞME İLE VERİLEN TEMİNATLARDAN POLİÇENİZDE BELİRTİLMİŞ OLMASI KAYDIYLA KAPSAMA DAHİL EDİLEN ZARARLAR:
 1. Risk bilgilerinize göre "Genç Koruma Paketi" teminatı poliçenize eklenebilecektir.
  Risk bilgilerinize göre "Aile Koruma Paketi" teminatı poliçenize eklenebilecektir.

 2. İşbu ek sözleşme ile verilen teminat/hizmetlerin kapsamını öğrenmek için lütfen teklif/poliçenize ait özel şartları detaylı okuyunuz.
 1. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 2. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.
  Prestij Trafik Sigorta poliçeniz kapsamında araç tipine bağlı olarak ve primi ödemeniz kaydıyla kapsama dahil edebileceğiniz diğer teminatlar/hizmetler aşağıda belirtilmiştir. Teminatlar/Hizmetlerle ilgili detaylı bilgileri öğrenemk için lütfen işbu sözleşmeye aracılık eden kurumla iletişime geçiniz.
  i) Otomobil Tipi Araçlar için
  • Sürücü Ferdi Kaza Teminatı
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı
  • Lastik Koruyan Teminat
  • CamKurtaran Hizmeti
  • Ekstra Asistans Hizmeti
  • Araç Bakım Hizmeti
  • Generali Yol Yardım Teminatı
  ii) Diğer Araç Tipleri için
  • Sürücü Ferdi Kaza Teminatı
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı
  • Araç Bakım Hizmeti (Sadece Kamyonet araç tipi için)
  • Generali Yol Yardım Teminatı
  Yukarıda belirtilen ve kapsama dahil edebileceğiniz teminatlardan herhangibirini kapsama dahil etmiş olmanız durumunda, ilgili teminat işbu formun C-1 maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
  Primini ödeyerek Sürücü Ferdi Kaza teminatını poliçe kapsamına dahil etmiş olmanız durumunda ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek riziko / zarar veya kıymetler için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na ve İhtiyari Mali Sorumluluk poliçe kapsamına dahil etmiş olmanız durumunda ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek riziko / zarar veya kıymetler için Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bakınız.
 3. Teminat dışı hâller için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortasi) Genel Şartlarına, poliçe kapsamına dahil edilen diğer teminatların bağlı olduğu Genel Şartlara ve klozlara bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

(ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacaktır)
 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş gün içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT

 1. Tazminat esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortasi) Genel Şartlarına bakınız.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Internet sitesinden (www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

(ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacak, kutulardan biri seçilerek işaretlenecektir)
 1.   Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
    Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı ödenecektir.
 2. Hasar durumunda sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı bedellerle sınırlı olacaktır.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren Trafik Sigortasında azami 8 işgünü, içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 4. Sigortacı;
    Tahkim sistemine üye
    Tahkim sistemine üye değil

G. Cayma Hakkı

 1. Sigortalı/Sigorta Ettiren, sigorta poliçesine ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sigortacıya veya aracısına veya temsilcisine yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkına ilişkin hususlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 49 ile ilgili hükümlere tabidir.
 2. Sigortalı/Sigorta Ettiren, cayma bildirimini yasal süresi içerisinde yapmış olması halinde, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tutarları Sağlayıcı’ya ödemekle yükümlüdür:
  1. Sigortalı/Sigorta Ettirenin satın almış olduğu poliçe uyarınca taahhuk olunan vergi ve ferileri
  2. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali, Sorumlulukl Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunun (2015/13) 2. Maddesine istinaden sigortalının ödemek zorunda olduğu tutar.
  3. İşbu bilgilendirme formuna konu poliçe ile birlikte verilecek olan her türlü puan, promosyon, hediye çeki ve benzeri her türlü Tüketicinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan hediyelerin G.1 maddesi uyarınca cayma süresi içerinde kullanılması halinde, gerçek piyasa değeri göz önüne alınarak Tüketici tarafından Sağlayıcıya geri ödenmek zorundadır.
 3. Sigortacı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, Madde G.2’te belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri Sigortalı/Sigorta Ettirene iade etmekle yükümlüdür.

H. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

(ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacaktır)

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri,şikayetler ve cayma bildirimleri için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres: Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul Telefon: 0850 555 55 55 , Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected]

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir.

Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası
Sigortacı veya acentenin
kaşesi ve yetkilinin imzası
imza
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay