Generali Sigorta A.Ş

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) BİLGİLENDİRME FORMU

Bu form poliçede yer alan kişilere bilgi vermeyi amaçlar. Aşağıdaki mevzuata uygun olarak hazırlanır.

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 • Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Teminatı veren Sigorta Acente bilgileri

Ticaret Ünvanı: 
Adresi: 
Tel & Faks No: 
MERSIS No: 
İşlem Yetkili Kişi : 

2. Teminatı veren Sigortacının;

Ticaret Ünvanı:Generali Sigorta A.Ş. generali.com.tr
Esas Faaliyet Konusu:Hayat Dışı Sigortacılık
Adresi:Altunizade Mah Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad., Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No:5, Üsküdar, İstanbul
Tel & Faks No:0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55;
E-posta:[email protected]
Kurumsal Bilgiler:Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555.
MERSIS No: 0394000603100017
Sermaye: 407.485.821,77 TL

 

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Poliçe Teminat Kapsamı: Taraf olduğunuz sigorta poliçesinin kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için öncelikle poliçenizi, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarını ve Klozlarını dikkatlice okuyunuz. Hasar halinde ödenecek tazminatın poliçenizde belirtilen teminatlarla sınırlı olduğunu unutmayınız.

2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi: Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde bulunmaktadır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu primin tamamının ödenmesi ile başlar. Aksi halde, hasar halinde Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmayacaktır. İleride doğabilecek ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. hâlinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

3. Adres bildirimi: Prim ödememe sebebiyle yapılacak fesih ihtarı dahil tüm bildirimler poliçenizde yazılı olan adresinize yapılması esastır. Bu sebeple poliçe üzerinde adresinizin tam ve doğru şekilde yazılmasına özen gösteriniz. Ancak Sigorta Ettiren/Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de yapılabilecektir.

4. Doğru beyan yükümlülüğünüz: Sözleşmenin kurulması ve devamı sırasında ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Sigortalanan mal üzerinden sınırlı ayni bir hak var ise bunu ayrıca ve açıkça mutlaka Sigortacıya bildiriniz. Aksi takdirde, bu eksik ve yanlışlığın Sigortacı tarafından tespit edilmesi halinde, sigortacılık mevzuatı uyarınca, poliçeniz feshedilebilir, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatınızda indirim yapılabilir veya tazmin talebinizin tamamen reddi hâlleri ortaya çıkabilir.

C. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR:

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: 

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız b.lümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), azami sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

2. Teminat dışı hâller için Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına ve Poliçenize bakınız

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

1. 1. Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç onbeş işgünü içinde DASK’a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak,

1.2- DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,

1.3- DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK’a vermek,

1.4- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili kıldığı kimselere vermek,

1.5- Sigortalı bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildirmek.

2. Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

E. TAZMİNAT

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz .nünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Tazminatın hesabında C.2 maddesi hükmü saklıdır. DASK hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta TahkimKomisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir

G. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR BİLGİLENDİRME

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde yer alan, 0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu, GENERALİ SİGORTA A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve g.rüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz;

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Sınıflandırılabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir
 • İşlendikleri amaçla sınırlı olmak üzere ü.üncü kişilere aktarılabilir/açıklanabilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi için
 • İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • Elektronik veya kâğıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için
 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce .ng.rülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir:

 • SBM
 • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar
 • Doğrudan ya da dolaylı yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Diğer sigorta şirketleri
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasür.rler
 • Bankalar
 • Çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer ü.üncü kişiler

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuatta öngörülen tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.generali.com.tr adresinde yer alan Generali Sigorta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 • Genel Müdürlük
 • Acenteler
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İşbirliği içinde olduğumuz ü.üncü kişiler
 • www.generali.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 08505555555 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.generali.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı ü.üncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nin 7.maddesinde .ng.rülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

H. YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ YASAL UYARI

Sigorta Poliçesine aşağıdaki sıfatlardan biri ile taraf olduğunuzda, kendinize ya da ü.üncü şahıslara hukuka aykırı olarak çıkar sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmanız durumunda, sigorta teminatı eksik kalabilir veya teminatı alamayabilirsiniz.

 • Sigortalı
 • Sigorta Ettiren
 • Lehtar
 • Hak Sahibi

Ayrıca, bu durum Türk Ceza Kanunu; Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarda Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca aleyhinizde işlem yapılmasına sebebiyet verebilir.

I. DÖVİZ CİNSİNDEN/DÖVİZE ENDEKSLİ DÜZENLENEN POLİÇELER KLOZU

“9.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili ikincil mevcut uyarınca, Sigorta sözleşmeleri Karar kapsamına girmemekle birlikte; sigorta sözleşmesinin, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan sözleşmelerden kaynaklanan bir ödeme yükümlülüğü olması durumunda bu sigorta sözleşmesinin de döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda Şirketimizden satın alacağınız sigorta poliçelerinin, Karar kapsamında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan bir sözleşmeden kaynaklanan bir ödeme yükümlülüğü olması halinde; durumu derhal Sigortacı’ya bildirmeniz ve sözleşmenin TL(prim ve teminat) cinsinden yapılması talep etmeniz gerekmektedir. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.

J. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

Her türlü talep şikayet ve cayma bildirimi için aşağıdaki yazılı adres ve telefonlardan başvuruda bulunabilirsiniz.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi,

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected] Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Poliçenizi, özel şartlarını, ilgili sigortaya ilişkin genel şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerini mutlaka okuyunuz.

 

Sigorta Ettirenin Adı-soyadı imzasıSigortacının veya acentenİn kaşesi ve yetkilinin imzası