Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu

İşbu aydınlatma ve bilgilendirme formu, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere; yapılacak sözleşmeye ve sigortacılık ilkelerine ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliklerine istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin ;
Ticaret Ünvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :
MERSIS No :
İşlem Yetkisi :
 1. Teminatı veren Sigortacının;
Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. generali.com.tr
Esas Faaliyet Konusu : Elementer Sigortacılık
Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul
Tel & Faks : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55;
E-posta [email protected]
Kurumsal bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No: 0394000603100017 Sermaye: 397.485.821,77 TL

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Poliçe Teminat Kapsamı: Taraf olduğunuz sigorta poliçesinin kapsamı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için öncelikle poliçenizi, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarını ve Klozlarını dikkatlice okuyunuz. Hasar halinde ödenecek tazminatın poliçenizde belirtilen teminatlarla sınırlı olduğunu unutmayınız.
 2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi: Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde bulunmaktadır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu primin tamamının ödenmesi ile başlar. Aksi halde, hasar halinde Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmayacaktır. İleride doğabilecek ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
  hâlinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 3. Adres bildirimi: Prim ödememe sebebiyle yapılacak fesih ihtarı dahil tüm bildirimler poliçenizde yazılı olan adresinize yapılması esastır. Bu sebeple poliçe üzerinde adresinizin tam ve doğru şekilde yazılmasına özen gösteriniz. Ancak Sigorta Ettiren/Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de yapılabilecektir.
 4. Doğru beyan yükümlülüğünüz: Sözleşmenin kurulması ve devamı sırasında ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Sigortalanan mal üzerinden sınırlı ayni bir hak var ise bunu ayrıca ve açıkça mutlaka Sigortacıya bildiriniz. Aksi takdirde, bu eksik ve yanlışlığın Sigortacı tarafından tespit edilmesi halinde, sigortacılık mevzuatı uyarınca, poliçeniz feshedilebilir, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatınızda indirim yapılabilir veya tazmin talebinizin tamamen reddi hâlleri ortaya çıkabilir.

KVKK’nin 11. Maddesi gereği:
Şirketimiz web sitesinde https://www.generali.com.tr/iletisim-formu/ adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

C. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR:

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
  Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), azami sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.
 2. Teminat dışı hâller için Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına ve Poliçenize bakınız

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. 1. Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
  1.1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç onbeş işgünü içinde DASK’a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak,
  1.2- DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,
  1.3- DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK’a vermek,
  1.4- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili kıldığı kimselere vermek,
  1.5- Sigortalı bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildirmek.
 2. Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

E. TAZMİNAT

Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz.
Tazminatın hesabında C.2 maddesi hükmü saklıdır.
DASK hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.
Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta TahkimKomisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir

G. CAYMA HAKKI

 1. Sigortalı/Sigorta Ettiren, sigorta poliçesine ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sigortacıya veya aracısına veya temsilcisine yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkına ilişkin hususlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 49 ile ilgili hükümlere tabidir.
 2. Sigortalı/Sigorta Ettiren, cayma bildirimini yasal süresi içerisinde yapmış olması halinde, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tutarları Sağlayıcı’ya ödemekle yükümlüdür:
  i) Sigortalı/Sigorta Ettirenin satın almış olduğu poliçe uyarınca taahhuk olunan vergi ve ferileri
  iii) İşbu bilgilendirme formuna konu poliçe ile birlikte verilecek olan her türlü puan, promosyon, hediye çeki ve benzeri her türlü Tüketicinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan hediyelerin G.1 maddesi uyarınca cayma süresi içerinde kullanılması halinde, gerçek piyasa değeri göz önüne alınarak Tüketici tarafından Sağlayıcıya geri ödenmek zorundadır.
 3. Sigortacı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, Madde G.2’te belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri Sigortalı/Sigorta Ettirene iade etmekle yükümlüdür.

H. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri,şikayetler ve cayma bildirimleri için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.

Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected]

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir.

İŞBU FORM BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTA OLUP, POLİÇENİZİ, İLGİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLARI VE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası
Sigortacı veya acentenin
kaşesi ve yetkilinin imzası
imza
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay