Generali Sigorta A.Ş

BENİM KASKOM SİGORTASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU

Bu form poliçede yer alan kişilere bilgi vermeyi amaçlar. Aşağıdaki mevzuata uygun olarak hazırlanır. 

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 • Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acente bilgileri

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel & Faks No :

MERSIS No :

İşlem Yetkilisi :

2. Teminatı veren Sigortacı bilgileri

Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş (http://www.generali.com.tr)

Esas Faaliyet Konusu : Hayat Dışı Sigortacılık

Adresi : Altunizade Mah Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad., Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No:5, Üsküdar, İstanbul

Tel&Faks : 0850 555 55 55 ; Faks: 0850 555 55 55

E-posta : [email protected]

Kurumsal Bilgiler :Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555.

MERSIS No : 0394000603100017

Sermaye : 407.485.821,77 TL

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Poliçe Teminat Kapsamı: 

Teminat kapsamı için poliçenizi ve özel şartlarını, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarını ve var ise ek teminatlarınıza ilişkin diğer Genel Şartları incelemelisiniz. Hasar halinde ödenecek tazminatın poliçenizde belirtilen limitler ile sınırlıdır.

2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi: 

Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde ve poliçenizin ön sayfasında yer alır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu primin ilk taksidinin veya tamamının ödenmesiyle başlar. Aksi halde, hasar halinde, tarafınıza poliçe teslim edilse dahi Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmaz. İleride doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayın.

3. Prim ödemesinin yapılmaması / geç yapılmasının sonuçları: 

İlk taksiti veya tamamı ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse aşağıdaki sonuçlar meydana gelir:

 • Sigortacı sözleşmeden 3 ay içinde cayabilir.
 • Sigortacı tarafından talep edilmemesi halinde sözleşme 3 ay sonunda kendiliğinden sona erer.
 • İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı tarafından ihtar gönderilir. İhtarda verilen 10 günlük sürenin bitiminde sigorta sözleşmesi başka bir ihtara gerek kalmadan feshedilir.
 • Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir. Bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim var ise geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

4. Adres Bildirimi: 

Tüm bilgilendirmeler poliçe üzerinde yazılı olan adresinize yapılır. Bu sebeple adresinizin tam ve doğru şekilde yazılması önemlidir. Kayıtlı olması haline Sigorta Ettiren/Sigortalının elektronik posta adresi veya GSM numarasına da bilgilendirme yapılabilir.

5. Doğru Beyan Yükümlülüğü: 

Sigortacıya eksik ve/veya yanlış bilgi vermenin tespit edilmesi durumunda aşağıdaki haller ortaya çıkabilir. Mevzuat uyarınca;

 • Poliçeniz feshedilebilir.
 • Tazminat ödeme süresi uzayabilir.
 • Tazminatınızda indirim yapılabilir.
 • Tazmin talebiniz tamamen reddedilebilir.

6. Kasko Sigortası Genel Şartları Kapsamında Kullanılacak Ürün İsimleri : 

Kasko sigortası genel şartları dahilinde aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir.

Dar Kasko: Temel Koruma Paketi’nin veya Temel Koruma ile birlikte Doğal Afet /Terör paketlerinin kapsama dahil edilmesi

Kasko: Temel Koruma ve Hırsızlık ve Anahtar Paketleri’nin kapsama dahil edilmesi

Genişletilmiş Kasko: Temel Koruma, Doğal Afet/Terör ve Hırsızlık/Anahtar paketlerinin kapsama dahil edilmesi.

C.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde yer alan, 0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu, GENERALİ SİGORTA A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir? 

Kişisel bilgileriniz;

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Sınıflandırılabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir
 • İşlendikleri amaçla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilir/açıklanabilir.

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi için
 • İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • Elektronik veya kâğıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için
 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir:

 • SBM
 • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar
 • Doğrudan ya da dolaylı yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Diğer sigorta şirketleri
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler
 • Bankalar
 • Çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişiler

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuatta öngörülen tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.generali.com.tr adresinde yer alan Generali Sigorta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir:

 • Genel Müdürlükler ve Bölge Müdürlükleri
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
 • www.generali.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 08505555555 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği: Şirketimizin web sitesinde www.generali.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme hakkına sahipsiniz.

 

D. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR 

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

OPTİMUM PAKET KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,devrilmesi,düşmesi,yuvarlanması gibi kazalar

b. Aracın yanması

c. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar

d. Sigortalı araçtaki cam kırılması hasarları

e. Generali Yol Yardım Hizmeti

f. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

g. Araç anahtarının ilgili klozda belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü

h. İlgili klozda belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi

i. Kişisel eşyalar teminatı

j. Plaka/Ruhsat kaybı /hırsızlığı teminatı

k. Sel ve su baskını teminatı

 

DİĞER DOĞAL AFETLER VE TERÖR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Deprem veya yanardağ püskürmesi teminatı

b. Toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım düşmesi,yanardağ püskürmesi teminatı, c.Sel ve su baskını teminatı, Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri

c. Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj

 

İHTİYARİ MALİ MESULİYET VE KİŞİSEL KORUMA PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ

İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Araç ihtiyari mali sorumluluk teminatı

b. Sürücü ve yolcu koltuk ferdi kaza teminatı ( ölüm ve sürekli sakatlık ve kapsama dahil edilmişse tedavi masrafları)

c. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma teminatı

 

MİNİ ONARIM VE İKAME ARAÇ PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Standart mini onarım hizmeti

b. İkame araç hizmeti

c. Araç bakım hizmeti

d. Avantaj Paketi

e. Muafiyetsiz Cam Asistans

 

AKSESUAR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

a. Ekstra Aksesuar

b. LPG

c. Araç Kasası

 

HASARSIZLIK KORUMA PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:

Hasar taleplerinde araç onarımının yapılması durumunda en son uygulanan Hasarsızlık İndirim Oranı, yenileme yılında korunarak aynı kademede kalır.

İhtiyari Mali Mesuliyet ve Kişisel Koruma, Mini Onarım ve İkame Araç Paket ve Aksesuar paketlerinde bulunan teminatlar sigortalının tercihine göre poliçe kapsamından çıkartılabilir.

Paketler ve kapsam dahilindeki teminat/hizmetlere ait detayları öğrenmek için lütfen teklif/poliçenize ait özel şartları inceleyiniz.

2. Kasko poliçeniz kapsamında araç tipinize bağlı olarak ve primi ödemeniz kaydıyla kapsama dahil edebileceğiniz diğer teminatlar/hizmetler aşağıda mevcuttur.Teminatlar/Hizmetler ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için lütfen işbu sözleşmeye aracılık eden kurum ile irtibata geçiniz.

2.1. Otomobil ve Kamyonet Tipi Araçlar için;

 • Araç fabrika çıkışında yer almayan ses, görüntü ve iletişim cihazları
 • LPG tesisatı
 • Özel tertibat teminatı
 • Yurtdışı teminatı
 • Kullanım gelir kaybı teminatı

2.2. Kamyonet Tipi Araçlar için ilave olarak;

 • Kasa teminatı
 • Taşınan emtia teminatı

3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko/zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

Araç Kaskosu 

4.1 Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

4.2 Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

4.3 Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

4.4 Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

4.5 Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

4.6 Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

 

Araç Koltuk Ferdi Kaza, İhtiyari Mali sorumluluk, Motorlu Araca bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları kapsamında ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek riziko / zarar veya kıymetler için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları , Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

Teminat dışı haller için Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına ve poliçenize ve poliçe kapsamına dahil edilen diğer teminatların bağlı olduğu ilgili Genel şartlara bakınız.

E. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmış ise sigortacınızdan isteyebilirsiniz. Ayrıca www.generali.com.tr web sitesinden de temin edebilirsiniz. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal ve gecikmeksizin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte sigortacıya başvurun. Sigortacıya ön sayfada yer alan adres ve telefonlardan ulaşabilirsiniz.Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket edin.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir.

 

F.TAZMİNAT

1. Rayiç Bedel Belirleme Yöntemi: 

Sigortalı aracın tam hasar olarak değerlendirmesi eksper tarafından tespit edilir. Tam hasara uğramış aracın rayiç değer tespitinde, eksper ve sigortacı tarafından aşağıdaki yöntemler uygulanır.

 • Aracın bedeli hasarın meydana geldiği günkü piyasa rayiç bedeli üzerinden belirlenir.
 • Aracın piyasa rayiç bedeli araştırılırken sigortalanan aracın aynı özelliklere sahip olması gerekir.
 • Aracın piyasa rayiç değeri, araç satışı yapılan internet sitelerinden, gazete ilanlarından, araç galerileri ve ikinci el yetkili satıcılarından araştırılarak belirlenir.
 • Aracın piyasa rayiç değerinin tespiti yapılırken geçmiş hasarları, aracın bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı, aracın kilometresi, kullanım şekli göz önünde bulundurulur.
 • Aracın yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilip edilmediği tespiti yapılır.

Piyasa Rayiç bedel çalışmasında aynı özellikleri taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak piyasa rayiç tespiti yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı

poliçede belirtilir. Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa, eksper tarafından en yakın özelliklerdeki marka ve tip dikkate alınarak değer tespiti yapılır.

2. Eksik/Aşkın Sigorta: 

Hasar durumunda Eksik/Aşkın Sigorta uygulanmayacaktır. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama talebin bulunması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılır.

3. Hasar Tazminat Klozu: Hasar tazminatı Sigortacının seçimi doğrultusunda veya nakden tazmin edilir.

4. Hasar Onarım Yeri : 

a. Poliçede “Generali Anlaşmalı Özel Servis” seçimi yapılmış ise: Taraflar hasar onarımının Generali Sigorta anlaşmalı özel servislerinde yapılması konusunda anlaşmıştır.

Teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda; onarım, Generali Sigorta anlaşmalı özel servisinde yapılır. Onarımın Generali Sigorta'nın anlaşmalı özel servis ağı dışındaki başka bir özel serviste veya marka yetkili servislerinde yaptırılması durumunda muafiyet uygulanır.

Muafiyet, eksper ve/veya sigorta yetkilisi tarafından tespit edilen hasar tutarı üzerinden %35 oranındadır. Bu muafiyetten,Generali Sigorta A.Ş. tarafından tedarik edilen parça tutarları hariç tutulur.

Ancak aşağıdaki durumlarda sigortacının onayı alınması şartıyla muafiyet uygulanmaz:

 • Sigortalının ikamet ilinde ve ya Kazanın gerçekleştiği ilde Generali Sigorta anlaşmalı özel servis bulunmaması durumunda.

Anlaşmalı özel servislerimizin listesine www.generali.com.tr adresinden veya 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.

b. Poliçede “Herhangi bir servis” seçimi yapılmış ise: Teminat altına alınan aracın onarımı sigortalının tercih ettiği servislerde yapılır. Anlaşmalı özel/ Yetkili servislerimizin listesine www.generali.com.tr adresinden veya 0850 555 55 55 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. Şirketimiz ile anlaşmalı olan bu servis ve tamirhaneleri tercih ettiğiniz takdirde, hiçbir ödeme yapmadan zararlarınızı giderebilirsiniz.

 

Anlaşmalı olan servis ve tamirhaneler şirketimizin denetimi altındadır.

5. Tedarik Parça Klozu: 

Kısmi hasarlarda, hasarlı parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu konuda hasarın tespiti için görevlendiren eksper ve/ve ya sigorta yetkilisi tarafından yapılan değerlendirme esastır.

Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için Rekabet Kurumunun 2005/4 tebliği esas alınır. Bu tebliğe göre Orijinal Yedek Parça tanımına uygun olarak Generali Sigorta yedek parça tedarik sisteminde bulunan orijinal yedek parça tedarik edilir.

Parçanın tedariğinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlı parça orijinal değilse aynı özellikleri taşıyan parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.

Cam kırılması hasarlarında "Anlaşmalı Cam Servisi Hizmeti" bölümünde yer alan Anlaşmalı Cam Servisi aracılığı ile değişim yapılır

6.Kısmi hasar olması durumunda taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilir. Ancak,sigortacı fesih hakkını ,kısmi hasar ödemesinden sonra kullanabilir ve sigortalıya yazılı olarak bildirir.

G. TAZMİNAT ÖDEMESİ

1. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta sözleşmesinde muafiyet uygulanabilir. Uygulanacak muafiyet poliçenizde yazılıdır. Akdedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyet uygulanır.

a. 3 seçenekli olarak hasar tutarı üzerinden muafiyet uygulanabilir (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):

 • Hasar Tutarı üzerinden 5,000 TL muafiyet uygulanacaktır.
 • Hasar Tutarı üzerinden 10,000 TL muafiyet uygulanacaktır.
 • Hasar Tutarı üzerinden 15,000 TL muafiyet uygulanacaktır.

b.Sel/Su Baskını teminatı aşağıda belirtildiği şekilde iki seçenekli olarak verilebilir (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):

 • Hasarın %100’ü Sigortacı tarafından karşılanır.
 • Hasarın %10’u Sigortalı üzerinde kalır ve %90’ı Sigortacı tarafından karşılanır.
 • Hasarın %20’si Sigortalı üzerinde kalır ve %80’i Sigortacı tarafından karşılanır.

(Sel ve Su Baskını teminatı için seçenek sigorta teklifinde ve teklifin kabulü halinde poliçede belirtilecektir.)

c. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı aşağıda belirtildiği şekilde üç seçenekli olarak verilebilir (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):

 • Hasarın %100’ü Sigortacı tarafından karşılanır.
 • Hasarın %10’u Sigortalı üzerinde kalır ve %90’ı Sigortacı tarafından karşılanır.
 • Hasarın %20’si Sigortalı üzerinde kalır ve %80’i Sigortacı tarafından karşılanır.

(Deprem teminatı için seçenek sigorta teklifinde ve teklifin kabulü halinde poliçede belirtilecektir.)

d. Kullanım Tarzı Klozu:

Bu sigorta poliçesi yukarıda belirtilen kullanım şekli esas alınarak düzenlenmiştir. Sigortalı aracın aşağıda belirtilen kullanım şekli tespiti halinde %80 muafiyet uygulanır; • Kiralık Araç (Rent A Car)/Uzun Süreli Kiralama/Taksi/Dolmuş/Hatlı Minibüs veya Sürücü Kursu aracı.

e. Onarılmış Pert Araç Klozu:

Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve sigortacıya bildirilmeyen araçlar bu kloz kapsamında değerlendirilir. Poliçe vadesi içinde tam veya kısmi hasara uğraması halinde piyasa rayiç değeri üzerinden 25% muafiyet uygulanır.

Aracın kısmi hasara uğraması halinde aşağıda belirtilen durumlar taraflarca kabul edilir;

 • Onarımı mümkün olan durumlarda değişmesi gereken parçalarda orjinal parça kullanılmayacağı,
 • Tazminat hesaplanırken eşdeğer ve/veya muadili olan parça fiyatlarının kullanılacağı,
 • Sigortacının mevcut parça fiyatlarından da iskontolarının düşüleceği.

2. Yukarıdakilere ilaveten sigorta teklifinde , teklif kapsamındaki diğer bazı klozlar için de muafiyet öngörülmüş olabilir . Bu itibarla, ilişik sigorta teklifini dikkatlice incelemeniz önem taşımaktadır. Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan

kısmı karşılayacaktır. Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı ödenecektir.

3. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.

4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Sigortacıya ulaşmasından itibaren, TTKm.1427’de belirtilen şartlar dahilinde 45 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

5. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta Tahkim Komisyonu, Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:4 Rainbow Plaza Kat:3 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir

H. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

Her türlü talep şikayet ve cayma bildirimi için aşağıdaki yazılı adres ve telefonlardan başvuruda bulunabilirsiniz.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad., Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No:5, Üsküdar, İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55, Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected]

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir, bilgilendirme amaçlıdır.

Poliçenizi, özel şartlarını, ilgili sigortaya ilişkin genel şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerini mutlaka okuyunuz.

 

Sigorta Ettirenin Adı-soyadı imzasıSigortacının veya acentenİn kaşesi ve yetkilinin imzası