Benim Kaskom Sigortası

Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu

İşbu aydınlatma ve bilgilendirme formu, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere; yapılacak sözleşmeye ve sigortacılık ilkelerine ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun , Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliklerine istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin ;
Ticaret Ünvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :
MERSIS No :
İşlem Yetkisi :
 1. Teminatı veren Sigortacının;
Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. generali.com.tr
Esas Faaliyet Konusu : Elementer Sigortacılık
Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul
Tel & Faks no. : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55; e-posta: [email protected]
Kurumsal Bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No: 0394000603100017 Sermaye: 397.485.821,77 TL

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Poliçe Teminat Kapsamı: Taraf olduğunuz Sigorta poliçesinin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi almak için öncelikle poliçenizi ve ayrıca Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarını (ve varsa ek teminatlara ilişkin diğer Genel Şartları) mutlaka okuyunuz. Hasar halinde ödenecek tazminatın poliçenizde belirtilen teminatlarla sınırlı olduğunu unutmayınız.
 2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi: Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde bulunmaktadır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa, sigortacının sorumluluğu primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Aksi halde, hasar halinde sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmayacaktır. İleride doğabilecek ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde  (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 3. Prim ödemesinin yapılmaması/geç yapılmasının sonuçları: İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim , zamanında ödenmemişse , Sigortacı, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Sigortacı tarafından talep edilmemesi halinde ise 3 ay sonunda sözleşme kendiliğinden sona erer. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise , sigortacı tarafından gönderilen ihtarda verilen 10 günlük sürenin bitiminde, sigorta sözleşmesi başka bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilmiş olur. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir veya bu tariha kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 4. Adres bildirimi: Prim ödememe sebebiyle yapılacak fesih ihtarı dahil tüm bildirimlerin poliçenizde yazılı olan adresinize yapılması esastır. Bu sebeple poliçe üzerinde adresinizin tam ve doğru şekilde yazılmasına özen gösteriniz. Ancak sigorta ettiren/ sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de yapılabilecektir.
 5. Doğru beyan yükümlülüğünüz: Sözleşmenin kurulması ve devamı sırasında ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermektedn kaçınınız. Sigortalnan mal üzerinden sınırlı ayni bir hak var ise bunu ayrıca ve açıkca mutlaka sigortacıya bildiriniz. Aksi takdirde, bu eksik ve yanlışlığın sigortacı tarafından tespit edilmesi halinde , sigortacılık mevzuatı uyarınca, poliçeniz feshedilebilir,tazminat ödeme süresi uzayabilir,tazminatınızda indirim yapılabilir veya tazmin talebinizin tamamen reddi halleri ortaya çıkabilir.
 6. Kasko sigortası genel şartları kapsamında kullanılacak ürün isimleri: Kasko sigortası genel şartları dahilinde poliçe  ,  sadece Temel Koruma Paketi’nin  veya Temel Koruma ile birlikte  Doğal Afet /Terör paketlerinin kapsama dahil edilmesi durumunda  “Dar Kasko” olarak ; Temel Koruma ve Hırsızlık ve Anahtar Paketleri’nin kapsama dahil edilmesi durumunda “Kasko” olarak ;Temel Koruma,Doğal Afet/Terör ve Hırsızlık/Anahtar paketlerinin kapsama dahil edilmesi durumunda ise “Genişletilmiş Kasko” olarak işleme alınacaktır.

C. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR:

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
  TEMEL KORUMA PAKETİ  KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR:
  1. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,devrilmesi,düşmesi,yuvarlanması gibi kazalar,
  2. Aracın yanması,
  3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  4. Sigortalı araçtaki cam kırılması hasarları,
  5. Generali yol yardım hizmeti
  HIRSIZLIK VE ANAHTAR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:
  1. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
  2. Araç anahtarının ilgili klozda belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü,
  3. İlgili klozda belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi,
  4. Kişisel eşyalar teminatı,
  5. Plaka/Ruhsat kaybı /hırsızlığı teminatı.
  DOĞAL AFET VE TERÖR PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:
  1. Deprem veya yanardağ püskürmesi teminatı,
  2. Toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım düşmesi,yanardağ püskürmesi teminatı,
  3. Sel ve su baskını teminatı,
  4. Grev,lokavt,kargaşalık ile halk hareketleri,
  5. Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj.
  KİŞİSEL VE HUKUKSAL KORUMA PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:
  1. Araç ihtiyari mali sorumluluk teminatı,
  2. Sürücü ve yolcu koltuk ferdi kaza teminatı ( ölüm ve sürekli sakatlık ve kapsama dahil edilmişse tedavi masrafları),
  3. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma teminatı
  İKAME ARAÇ VE ARAÇ BAKIM PAKETİ POLİÇEYE DAHİL EDİLMİŞ İSE KAPSAMDA YER ALAN TEMİNATLAR:
  1. Standart mini onarım hizmeti,
  2. İkame araç hizmeti,
  3. Araç bakım hizmeti,
  4. Sigortalının ilgili segment şartlarına uygması söz konusu ise; Genç Koruma Paketi veya Aile Koruma Paketi teminatları
  Paketler ve kapsam dahilindeki teminat/hizmetlere ait detayları öğrenmek için lütfen teklif/poliçenize ait özel şartları inceleyiniz.
 2. Kasko poliçeniz kapsamında araç tipinize bağlı olarak ve primi ödemeniz kaydıyla kapsama dahil edebileceğiniz diğer teminatlar/hizmetler aşağıda belirtilmiştir. Teminatlar/Hizmetler ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için lütfen işbu sözleşmeye aracılık eden kurum ile irtibata geçiniz;
  2.1) Otomobil Tipi Araçlar için;
  • Araç fabrika çıkışında yer almayan ses, görüntü ve iletişim cihazları
  • LPG tesisatı
  • Özel tertibat teminatı
  • Yurtdışı teminatı

  2.2) Kamyonet Tipi Araçlar için;
  • Araç fabrika çıkışında yer almayan ses, görüntü ve iletişim cihazları
  • LPG tesisatı
  • Özel tertibat teminatı
  • Yurtdışı teminatı
  • Kasa teminatı
  • Taşınan emtia teminatı
  • Kullanım gelir kaybı teminatı
 3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko/zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  1. Araç Kasko:
   4.1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
   4.8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
   4.9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
   4.10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
   4.14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
   4.15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
  2. Araç Koltuk Ferdi Kaza, İhtiyari Mali sorumluluk, Motorlu Araca bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları kapsamında ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek riziko / zarar veya kıymetler için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları , Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına bakınız.
 5. Teminat dışı hâller için Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına ve Poliçenize ve poliçe kapsamına dahil edilen diğer teminatların bağlı olduğu ilgili Genel Şartlara bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler için poliçenizi inceleyiniz. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal ve gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan Sigortacıya başvuruda bulununuz ve sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Rizikonun geç bildirilmesinin veya Sigortacı tarafından tarafınıza verilen talimatların yerine getirilmemesinin ödenecek tazminatı etkileyeceğini unutmayınız.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT

 1. Rayiç Bedel: Sigorta Şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına alır. Sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde belirtilen değer referans alınarak www.sahibinden.com, www.arabam.com, www.otomaks.com, www.dod.com.tr adreslerindeki aynı özellikleri taşıyan aracın (model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli) değerlerine göre rayiç değer tespiti yapılır.Bu sitelerde aynı özellikleri taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak rayiç tespiti yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir. Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa, eksper tarafından en yakın özelliklerdeki marka ve tip dikkate alınarak değer tespiti yapılır. Yeni değer klozu ile ilgili hükümler saklıdır.
 2. Eksik/Aşkın Sigorta: Hasar durumunda Eksik/Aşkın Sigorta uygulanmayacaktır. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama talebin bulunması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılır.
 3. Hasar Tazminat Klozu: Hasar tazminatı Sigortacının seçimi doğrultusunda veya nakden tazmin edilir.
 4. Hasar Onarım Yeri:
  1. Poliçede “Generali Anlaşmalı Özel Servis” seçimi yapılmış ise ;
   İşbu poliçe kapsamında Generali Sigorta’nın Anlaşmalı Özel Servis ağında araç onarımı yapılacağı hususunda Sigortalı / Sigorta ettiren ile mutabık kalınmıştır. Sigortacının onayı olmaksızın Generali Sigorta’nın Anlaşmalı Özel Servis ağı dışındaki başka bir özel serviste onarım yaptırılması durumunda eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı üzerinden %10, yine Sigortacı onayı olmaksızın Marka Yetkili Servislerinde onarım yaptırılması durumunda ise eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı üzerinden %35 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Şirketimizin anlaşmalı özel servis listesi www.generali.com.tr adresinde yer almaktadır. Size en yakın Şirketimizin Anlaşmalı Özel Servis ağına 0850 555 55 55 numaralı telefondan bilgi alarak ulaşabilirsiniz.
  2. Poliçede “Herhangi bir servis “ seçimi yapılmış ise;
   İşbu poliçe ile teminat altına alınan aracın Sigortalının tercih ettiği servislerde onarımının yapılacağı hususunda Sigortalı/ sigorta ettiren ile mutabık kalınmıştır. Şirketimizin anlaşmalı özel servis listesi www.generali.com.tr adresinde yer almaktadır. Size en yakın şirketimizin Anlaşmalı Özel Servis ağına 0850 555 55 55 numaralı telefondan bilgi alarak ulaşabilirsiniz.
 5. Parça Türü: Kısmi hasarlarda , hasarlı parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu hususta hasarın tespiti için görevlendirilen eksper tarafından değerlendirme esastır. Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için Rekabet Kurumunun 2005/4 tebliğinde yer alan Orjinal Yedek Parça tanımına uygun olarak Generali Sigorta Yedek Parça tanımına uygun olarak , Generali Sigorta Yedek Parça tedarik sisteminde bulunan orjinal yedek parça tedarik edilir. PARÇANIN TEDARİKİNİN, ARACIN ONARIMININ YAPILDIĞI SERVİS VEYA SİGORTALI TARAFINDAN YAPILMASI SİGORTACININ ONAYINA BAĞLIDIR. BUNUNLA BİRLİKTE HASARLI PARÇA ORJİNAL DEĞİLSE AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN PARÇA İLE DEĞİŞTİRİLME YOLUNA GİDİLİR VEYA AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN PARÇANIN BEDELİ ÖDENİR.
 6. Herhangi bir kısmi hasar halinde Sigortacının sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur. Sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı mevcuttur. Sigortacı tarafından bu fesih hakkı tazminatın ödenmesinden sonra kullanılır ve Sigortalıya yazılı olarak bildirilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta sözleşmesinde muafiyet uygulanabilmektedir. Uygulanacak muafiyet poliçenizde yazılıdır. Akdedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyet uygulanır.
  1. 2 seçenekli olarak hasar tutarı üzerinden muafiyet uygulanabilir: (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):
   1. Hasar Tutarı üzerinden 500 TL muafiyet uygulanacaktır.
   2. Hasar Tutarı üzerinden 1000 TL muafiyet uygulanacaktır.
  2. Sel/Su Baskını teminatı aşağıda belirtildiği şekilde iki seçenekli olarak verilebilmektedir (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):
   1. Hasarın %100’ü Sigortacı tarafından karşılanır.
   2. Hasarın %10’u Sigortalı üzerinde kalır ve %90’ı Sigortacı tarafından karşılanır.
   3. Hasarın %20’si Sigortalı üzerinde kalır ve %80’i Sigortacı tarafından karşılanır.
   4. (Sel ve Su Baskını teminatı için seçenek sigorta teklifinde ve teklifin kabulü halinde poliçede belirtilecektir.)
  3. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı aşağıda belirtildiği şekilde üç seçenekli olarak verilebilmektedir (ödenecek sigorta primi de söz konusu seçeneklere göre değişir):
   1. Hasarın %100’ü Sigortacı tarafından karşılanır.
   2. Hasarın %10’u Sigortalı üzerinde kalır ve %90’ı Sigortacı tarafından karşılanır.
   3. Hasarın %20’si Sigortalı üzerinde kalır ve %80’i Sigortacı tarafından karşılanır.
   4. (Deprem teminatı için seçenek sigorta teklifinde ve teklifin kabulü halinde poliçede belirtilecektir.)
  4. Aracın tescil tarihi ile sigorta poliçesi başlangıç tarihi arasında 45 günden fazla süre olması veya bir önceki poliçe vade bitim tarihi ile yeni sigorta poliçesi başlangıç tarihi arasında 1 günden fazla süre olması durumunda poliçenizde aşağıdaki gibi uygulama yapılabilecek veya poliçe oluşturma aşamasından önce araca ait fotoğrafları iletmeniz talep edilebilecektir.
   Aracınıza ait fotoğrafların çekilmesi için iş ortağımız en kısa sürede bize iletmiş olduğunuz telefon numarasından sizinle iletişime geçerek randevu alacak.
   Fotoğrafların çekilip bize iletileceği süreye kadar aşağıda belirtilen çerçevede bir muafiyet uygulanacak ve fotoğrafın incelenmesini takiben bu muafiyet otomatik olarak ortadan kalkacaktır:
   MUAFİYET UYGULAMASI:
   Her bir hasar için minimum 5.000 TL olmak üzere hasar tutarının 70%’i oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
  5. Kullanım Şekli Klozu:
   Bu sigorta poliçesi yukarıda belirtilen kullanım şekli esas alınarak düzenlenmiştir. Sigortalı aracın kullanım şekli dışında KİRALIK ARAÇ(RENT A CAR)/UZUN SÜRELİ KİRALAMA/TAKSİ/DOLMUŞ/HATLI MİNİBÜS VEYA SÜRÜCÜ KURSU aracı olarak kullanıldığının tespiti durumunda %80 muafiyet uygulanacaktır.
  6. Cam Muafiyet Klozu:
   Muafiyetli Cam Kırılması Teminatı kapsamındaki herbir cam hasarında,Şirketimizin Anlaşmalı Cam Servisinin (Asistline) dışında gerçekleştirilen onarımlarda 150 TL'den az olmamak üzeri hasar tutarının %15'i sigortalı tarafından karşılanacaktır.
   Muafiyetsiz Cam Kırılması Teminatı kapsamındaki cam hasarlarına ait onarımın ; şirketimizin anlaşmalı cam servisleri ile marka yetkili servisleri dışında gerçekleştirilmesi veya 2. Cam hasarı olması durumlarında veya 11 yaş üstü araçlarda 150 TL’den az olmamak üzere hasar tutarının %15’i sigortalı tarafından karşılanacaktır.
  7. Onarılmış Pert Klozu:
   Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve Sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde tam veya kısmi hasara uğraması halinde rayiç değer üzerinden %25 muafiyet uygulanacaktır. Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve Sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde kısmi hasara uğraması halinde ve onarımı mümkün olan durumlarda, değişmesi gereken parçalarda orjinal parça kullanılmayacağı, eşdeğer ve/veya taşıt üzerindek i mevcut parçaların evsafında onarılacağı ve/veya tazminat hesabında eşdeğer ve/veya taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında parça fiyatlarının kullanılacağı taraflarca kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir.
  8. Kamyonet Tipi Araçlar için Hususi Kullanım Amacı Klozu:
   İşbu sigorta poliçesinin, sigortalı aracın hususi amaçla kullanıldığı belirtilerek düzenlenmiş olması ve hasar anında sigortalı aracın işbu kullanım amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda hasar bedeli üzerinden %20 muafiyet uygulanacaktır.
  9. Yukarıdakilere ilaveten sigorta teklifinde , teklif kapsamındaki diğer bazı klozlar için de muafiyet öngörülmüş olabilir . Bu itibarla, ilişik sigorta teklifini dikkatlice incelemeniz önem taşımaktadır.
     Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
     Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı ödenecektir.
 2. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Sigortacıya ulaşmasından itibaren, TTK m.1427’de belirtilen şartlar dahilinde 45 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 4. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta Tahkim Komisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir

G.ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Şirketimize ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55, Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected]

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir.

İŞBU FORM BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTA OLUP, POLİÇENİZİ, İLGİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLARI VE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası
Sigortacı veya acentenin
kaşesi ve yetkilinin imzası
  imza
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay