Süper Evim Konut Sigortası

GÜVENCE ALTINA ALINAN VARLIKLAR VE SİGORTA BEDELLERİ

Süper Evim Konut Sigortası kapsamında güvence altına alınan varlıklar ve işbu güvence alınan varlıklara ait sigorta bedelleri Sigortalı’nın poliçe/teklif aşamasında beyan ettiği üzere poliçe üzerinde yazan tutar ve içerik olarak belirlenmiştir.

SÜPER EVİM KONUT SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI

YANGIN, YILDIRIM, İNFİLAK, DAHİLİ SU, DUMAN, KARA TAŞITLARI ÇARPMASI, HAVA TAŞITLARI ÇARPMASI, poliçe üzerinde ayrıca belirtilmiş olması durumunda YER KAYMASI,KAR AĞIRLIĞI, SEL VEYA SU BASKINI, GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ, KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER VE TERÖR, DENİZ TAŞITLARI ÇARPMASI, FIRTINA ve DOLU nedeniyle işbu poliçede temin edilmiş olması kaydıyla bina ve/veya eşyada ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetlerde meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve ilgili kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir. İşbu sigorta poliçesi kapsamında sağlanan tüm teminatlar ve teminatlara ait özel şartlar işbu poliçe eklerinde belirtilmiştir.

TEMEL KORUMA PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

YANGIN TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

BİNA TANIMI

İşbu poliçe üzerinde belirtilen yapı tarzındaki oturmaya ayrılmış bağımsız bölüm ve bunların eklentileri ile birlikte asansör, merdiven, ısınma kazanları, ana su depoları, kapalı garaj ve bina içinde bulunan benzeri ortak mahaller ve temeller, istinat duvarları, binaların üzerinde bulunan anten, paratoner, güneş enerjisi cihazları ve benzeri binayı tamamlayan şeyler ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uyarınca ortak kullanıma açık yerlerden sigortalı payına düşen kısım.

EŞYA TANIMI

Konutta bulunan sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır. Bu kapsama, konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan eşya da dahildir. Motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri ve canlı hayvanlar ile ticari nitelikteki mal, emtea ve demirbaşlar eşya kapsamına girmez.

Kıymetli Eşyalar teminatı poliçe kapsamına dahil edilmemiş olması halinde sigortalı konutta bulunan kıymetli eşyalar eşya sigorta bedelinin 5%'i ile teminat altına alınmıştır. Kıymetli eşyalar teminatının poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde ise, ilgili temina tkapsamında güvence sağlanacaktır.

DEKORASYON TANIMI

Poliçe üzerinde açık adresi yazan konutta, sigortalı tarafından masrafları karşılanmış olduğu ispat edilen boya, badana, duvar kağıdı, alçı tavan, kapı, banyo ve mutfak dolapları, lavabo ve klozetleri vb. dekorasyon masraflarıdır.

BİNA SABİT KIYMETLER TANIMI

Poliçe üzerinde açık adresi yazan konutta, sigortalının sorumluluğu altında olan konuta ait demirbaşlardır.

HIRSIZLIK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

EŞYA HIRSIZLIK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

İşbu teminat ile sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerince hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün :

 1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 4. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 5. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması
 6. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 7. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı hallerinden biri kapsamında gerçekleşmesi halinde sigorta kapsamına dahil edilmiş olan eşyada doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

DEKORASYON/BİNA SABİT KIYMETLER HIRSIZLIK ÖZEL ŞARTI

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve/veya hırsızlığa teşebbüs hareketleri neticesinde işbu poliçede tanımlanmış dekorasyon ila binaya ait sabit kıymetlerde oluşacak zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

DUMAN TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

 1. Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar.
 2. Binaların dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları. İşbu duman teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

KARA/HAVA TAŞITLARI ÇARPMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Kara Taşıtları Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar.

Hava Taşıtları Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar.

DENİZ TAŞITLARI ÇARPMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. Deniz taşıtları çarpması hasarlarında, araçların yanaşması sırasında mutaden vukuu bulan sürtme, sıyrılma, parçalanma, yırtılma, ezilme ve benzeri hasarlar teminat dışıdır.

Deniz taşıtları çarpması hasarında hasar bedeli üzerinden %25 oranında muafiyet uygulanacaktır.

DAHİLİ SU TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla aşağıdaki riskler teminat kapsamına dahil edilmiştir.

 1. Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
 2. Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 3. Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,
 4. Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
 5. Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 6. Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir.

Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır.

Dahili su hasarlarında 500 TL’ye kadar tesisat masrafları teminata dahildir.

Yangın Sigortası Genel Şartları, Dahili Su Klozu teminat dışında kalan haller başlığı altında belirtilen durumlar, işbu teminat kapsamı dışındadır.

ENKAZ KALDIRMA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

İşbu teminat toplam yangın sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olup, poliçede teminat altına alınan yangın ve yangına bağlı ek teminatlara ait bir riskin gerçekleşmesi sonucu ödenecek tazminat, enkaz kaldırma masrafları da dahil olmak üzere toplam yangın sigorta bedelini geçemez.

YANGIN MALİ SORUMLULUK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

1) Komşuluk Mali Sorumluluk Teminatı: Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yangın ve yangınla birlikte poliçe kapsamı altına alınmış ek teminatların (doğal afetler ve hırsızlık hariç) gerçekleşmesi sonucu, meydana gelecek hasarların sirayeti yüzünden; komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. Bu teminat manevi zararları ve bedeni tazminat taleplerini kapsamaz.

2) Kiracı Mali Sorumluluk Teminatı: Bu sigorta, Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yangın ve yangınla birlikte poliçe kapsamı altına alınmış ek teminatların (doğal afetler ve hırsızlık hariç) gerçekleşmesi sonucu, meydana gelecek hasarların sirayeti yüzünden; , kiracının kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır. Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı düşülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa kıymetidir. Bina yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez. Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır. Bu teminat manevi zararları ve bedeni tazminat taleplerini kapsamaz.

3) Mal Sahibi Mali Sorumluluk Teminatı: Bu sigorta, Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yangın ve yangınla birlikte poliçe kapsamı altına alınmış ek teminatların (doğal afetler ve hırsızlık hariç) gerçekleşmesi sonucu, meydana gelecek hasarların sirayeti yüzünden; Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar ve ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşyanın, Yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değeridir.  Bu teminat manevi zararları ve bedeni tazminat taleplerini kapsamaz.  

4) Yangın Mali Sorumluluk Toplam Limiti: Kiracı/Mal Sahibi Mali Sorumluluk ve Komşuluk Mali Sorumluluk teminatlarında sigortacının azami  sorumluluğu poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

ELEKTRİK HASARLARI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; atmosferik elektriğin, normal veya anormal bir elektrik akımının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik cihazlarına, dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleri ile yan ekipmanlarına ve sigortalı konutta bulunan elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verebileceği maddi zararları, olay başına ve poliçe süresince Ekonomik Paket için azami 500 TL, Gold Paket için 1.000 TL limitle teminat altına alınmıştır.

Sigortanın geçerli olabilmesi için elektrik makine ve motorlarının topraklama ve emniyet tertibatının geçerli şartlara uygun olarak yapılmış olması gerekir. İşbu teminat poliçede Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Ev Eşyalarını koruyan bir teminat olmaması halinde geçerlidir

Dizüstü/tablet bilgisayarlar, cep telefonu, fotoğraf makinaları, video kamera ve benzeri taşınabilir cihazlar, dronelar bu teminat kapsamı dışındadır.

Teminat kapsamına giren her bir hasarda olay başı hasarın 10%'u minimum 50 TL muafiyet uygulanacaktır.

İZOLASYON EKSİKLİĞİ TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı aralarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya,badana kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydı ile azami toplam 3.000 TL'ye kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Sigortalının kiracı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda izolasyon hasarları teminatı EŞYAYA İLİŞKİN EK TEMİNAT KLOZLARI içinde yer alan "Boya Badana, Duvar Kağıdı vb. Masraflar" teminat limiti içinde değerlendirilecek olup, ona ilave olarak düşünülmeyecek ya da söz konusu teminat limitini arttırmayacaktır. Herhangi bir hasar durumunda tespit edilen izolasyon eksikliği/kaybı ve/veya teras derz eksikliği sigortalı tarafından giderilmediği takdirde, gerek söz konusu poliçe döneminde gerekse takip eden poliçe yenilemelerinde tekrar eden izolasyon eksikliği hasarlarında bu teminat geçerli olmayacaktır.

İzolasyon Hasarları Teminatı Dışında Kalan Haller:

 1. Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş hasarlar,
 2. Isı farklılıkları sonucu oluşan terleme,rutubetlenme,
 3. Dış cephe ve çatıda oluşan hasarlar, İzolasyon masrafları teminat kapsamı dışındadır.

İzolasyon Eksikliğinden Kaynaklanan Hasarlar Teminatı Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde izolasyon yetersizliği sebebiyle meydana gelebilecek olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Daha önce izolasyon teminatı içeren bir poliçenin varlığı durumunda 90 gün bekleme süresi uygulanmayacaktır.

GEÇİCİ İKAMET MASRAFLARI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucu (Deprem ve Yanardağ Püskürmesi hariç) binanın oturulamaz hale gediğinin eksper tarafından karar verilmesi durumunda police süresi içerisinde tamir ve yeniden inşaası için gerekli makul müddeti aşmamak, işbu süre eksper tarafından belirlenecektir, kaydıyla ve en çok 12 aya kadar kullanan veya malik sıfatıyla hareket eden kişilerin alternatif konuta ilişkin masrafları aşağıdaki limitler ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

PAKET TOPLAM YANGIN SİGORTA BEDELİ İÇERİSİNDEKİ ORANI (AZAMİ) AZAMİ LİMİT
Ekonomik %5 5.000 TL
Gold %10 10.000 TL

KİRA KAYBI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

1) Kiracının Kira Kaybı: Bu teminat ile, Yangın Sigortası Genel Şartları ve ekli klozlar uyarınca poliçe kapsamında yer alan rizikolardan birinin gerçekleşmesi neticesinde (Deprem ve Yanardağ Püskürmesi hariç) sigortalı konutun kullanılamaz hale geldiğinin Eksper tarafından tespit edilmiş olması kaydıylakira mukavelesinde peşin olarak ödenmiş olduğu anlaşılan kira bedelinin, hasar tarihi ile peşin ödeme yapılan sürenin bitim tarihi arasındaki devreye gün hesabı ile isabet edecek kısmı teminat altına alınmaktadır. Şu kadar ki, bu teminatla ilgili taleplerde kiracının teminat kapsamına giren hasar sonucu zorunlu olarak ikametgah değişikliği yaptığının, kira ödemesini yaptığını belgelerle ispatlaması ve tazmin edilecek kira kaybının aynı zamanda kiraya verenden tahsilinin mümkün olmadığı hususunun belgelenmesi esastır.

Ekonomik Paket için bu konudaki sigortacının azami sorumluluğu sigorta kapsamına dahil edilmiş olması koşuluyla eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetler ve/veya bina sigorta bedelleri toplamının %5'i ve gayrimenkulde vuku bulan hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresi ile sınırlıdır. Ancak sigortacının sorumluluğu her durumda aylık azami 500 TL ile sınırlı olmak üzere sigorta konusu konutun yeniden tamiri veya inşası için gerekli makul süreyi, işbu süre eksper tarafından belirlenecektir, ve en fazla 6 ayı aşmayacaktır.

Gold Paket için sigortacının azami sorumluluğu sigorta kapsamına dahil edilmiş olması koşuluyla eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetler ve/veya bina sigorta bedelleri toplamının %10'u ve gayrimenkulde vuku bulan hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresi ile sınırlıdır. Ancak sigortacının sorumluluğu her durumda aylık azami 1.000 TL ile sınırlı olmak üzere sigorta konusu konutun yeniden tamiri veya inşası için gerekli makul süreyi, işbu süre eksper tarafından belirlenecektir, ve en fazla 6 ayı aşmayacaktır.

2) Malikin Kira Kaybı: Bu teminat ile Yangın Sigortası Genel Şartları ve ekli klozlar uyarınca poliçe kapsamında yer alan rizikolardan birinin gerçekleşmesi neticesinde (Deprem ve Yanardağ Püskürmesi hariç) sigortalı konutun kullanılamaz hale geldiğinin Eksper tarafından tespit edilmiş olması kaydıyla malik ve intifa hakkı sahibinin kira mukavelesi ile belirlenen kira gelirinden mahrum kalması durumunda, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamir ve yeniden inşası için tespit edilecek makul süreye isabet edecek kısmı teminat altına alınmaktadır. Kira kaybı teminatında kiracının kiralanan konutun kullanılamaz hale gelmiş olması nedeni ile ikametgah değişikliği yaptığının sigortacı tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

Ekonomik Paker için bu konudaki sigortacının azami sorumluluğu, sigorta kapsamına dahil edilmiş olması koşuluyla eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetler ve/veya bina sigorta bedelleri toplamının %5'i ile sınırlı olup, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelidir. Ancak sigortacının sorumluluğu her durumda aylık azami 500 TL ile sınırlı olmak üzere sigorta konusu konutun yeniden tamiri veya inşası için gerekli makul süreyi, işbu süre eksper tarafından belirlenecektir, ve en fazla 6 ayı aşmayacaktır.

Gold Paket için sigortacının azami sorumluluğu, sigorta kapsamına dahil edilmiş olması koşuluyla eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetler ve/veya bina sigorta bedelleri toplamının %10'u ile sınırlı olup, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelidir. Ancak sigortacının sorumluluğu her durumda aylık azami 1.000 TL ile sınırlı olmak üzere sigorta konusu konutun yeniden tamiri veya inşası için gerekli makul süreyi, işbu süre eksper tarafından belirlenecektir, ve en fazla 6 ayı aşmayacaktır.

KİRACILAR İÇİN BOYA BADANA MASRAFLAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla, poliçe üzerinde belirtilen teminatların kapsamına giren herhangi bir hasar nedeniyle sigortalı binada yapılacak Boya, Badana, Duvar Kağıdı, Cila gibi masraflar aşağıda belirtilmiş limitler ile teminat kapsamındadır. Konutun ortak bölümleri ile eklentileri bu teminata dahil değildir. İşbu teminat poliçede Dekorasyon ve Bina Sabit Kıymetler teminatı olmaması halinde geçerlidir

PAKET AZAMİ LİMİT
Ekonomik 1.000 TL
Gold 1.500 TL

AKVARYUMDAN SU SIZMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Akvaryumdan su sızması sonucu Sigortalı sabit kıymetlerde oluşabilecek su hasarları olay başına ve yıllık olarak aşağıda belirtilmiş limitler ile teminat kapsamındadır.

PAKET AZAMİ LİMİT
Ekonomik 1.000 TL
Gold 2.000 TL

YAKIT SIZMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Sigortalı konuttaki sabit ısıtma tesisatında aniden ve bir kaza sonucu oluşan yakıt sızmaları nedeniyle oluşacak zararlar nedeniyle sigorta konusu bina ve/veya eşyaya verilecek zararlar olay başı ve yıllık azami 1.000 TL limitle teminat kapsamına dahil edilmiştir. Tesisatın veya kullanılan yakıtın kendisinde oluşacak zararlar teminat kapsamı dışındadır.

MAKİNE KIRILMASI ORTAK ALANLAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Poliçede BİNA YANGIN teminatının bulunması şartı ile sigortalı konut dahilinde bulunan kat kaloriferi veya binanın ortak kullanım alanlarında bulunan asansör, jeneratör, kazan dairesi ekipmanları,havuz makine ekipmanları, uydu antenleri, elektrik motorları ve havalandırma sistemlerinde deneme devresi sona erdikten sonra ve işler durumda iken veya bulunduğu bölüm içinde temizleme ,bakım,onarım,revizyon veya yer değiştirme sırasında veya dururken, önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan olaylar sonucundaki zarar ve hasarlar Makine Kırılmasına Karşı Sigorta genel şartları ve bu poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde bina sigorta bedelinin % 5’ine kadar ve poliçe süresince azami 5.000.-TL ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır. Ortak mülkiyette olan kıymetler sigortalının mülkiyet hissesi oranında teminata dahildir. Kazan Dairesi, Hidrofor, Asansör, Jeneratörler, Uydu antenleri, Elektrik motorları ve havalandırma sistemlerinde meydana gelecek arıza ve hasarlar himz Ortak Alanlar Muafiyet Uygulaması: Teminat kapsamına giren herbir hasarda 100 TL’den az olmamak üzere hasarın % 10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Makina Kırılması Ortak Alanlar Teminatı kapsam dışı haller:
Makine Kırılması Sigortası genel şartlarının 2. ve 3. maddeleri uyarınca teminat dışında kalan hal ve kıymetlerin yanı sıra aşağıda belirtilen haller de teminat kapsamı dışındadır;

 1. Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar
 2. Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar
 3. Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtlar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları,fazla mesai, tatil günleri ücret ve zamları
 4. Poliçe başlangıcında 10 yaşından büyük olan cihazlar
 5. Hertürlü netice hasarları

KAZAEN KIRILMA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Konut içerisinde sigorta kapsamında olan ve kullanılan eşyaların kazaen kırılması olay başı ve yıllık azami 1.000 TL limit ile kapsama dahil edilmiştir. Olay başı hasarın 10%'u minimum 50 TL muafiyet uygulanacaktır. Cep telefonları ve her türlü gözlük kapsam dışıdır.

GIDA BOZULMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Buzdolabı ve /veya derin dondurucuların poliçede tanımlanmış olan elektrik hasarlarına bağlı olarak arızalanması neticesinde içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması poliçe süresince olay başı ve yıllık azami 500 TL limitle ile sınırlı olarak teminata dahildir. İşbu teminat Eşya Yangın teminatının poliçe kapsamına dahil edilmiş olması durumunda geçerlidir.

EVDE BAKIM VE ONARIM ESNASINDA OLUŞACAK ZARARLAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Sigortalı konutta yapılan bakım ve onarım hizmetleri esnasında gerçekleşecek bir hadise nedeniyle sigortalı eşyaların göreceği zararlar 1.000 TL limit ile güvence altına alınmıştır. İşbu kapsamda tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı ile hizmet sağlayan arasında bir hizmet sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.

EŞYALARIN KURTARILMASI, TAŞINMASI VE DEPOLANMASI MASRAFLARI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

İşbu poliçede teminat altına alınan yangın ve yangına bağlı ek teminatlara ait bir riskin gerçekleşmesi sonucu Sigortalı'nın sigortalı kıymetleri kurtarma ve koruma altına almak için yaptığı harcamalar ile işbu eşyaları güvenli bir yere taşıması ve depolaması masrafları olay başı ve yıllık azami 2.000 TL ile güvence altına alınmıştır. Eşya depolanması masrafları azami 1 ay süre ile güvence altına alınmıştır. İşbu teminat Eşya Yangın teminatının poliçe kapsamına dahil edilmiş olması durumunda geçerlidir.

EV EŞYALARININ TAŞIMA ESNASINDA HASARLANMASI

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Önceden sigortacıya bilgi verilmek kaydıyla; Sigortalı Ev Eşyaları, konut değişikliği nedeniyle taşınma sırasında her türlü rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kamyon klozu şartları (yükleme-aktarma-boşaltma hariç) ile sigorta bedelinin %1'i maksimum 5.000 TL ile teminat kapsamındadır.

SİGORTALI ADRES DIŞINDA BULUNAN EŞYALAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Sigorta kapsamındaki ev eşyalarının temizlik, tamir ve bakım amacıyla veya vestiyer hizmeti amacıyla sigortalı adresin dışında bulunmaları sırasında poliçede kapsamına dail edilmiş olması şartıyla yangın ve yangına bağlı ek teminatlar ile hırsızlık hadiselerinin gerçekleşmesi sonucunda zarar görmeleri her bir hadise başına azami 500 TL, poliçe süresince toplam 1.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Ancak sigortalının, zarar gören eşyaların zarar gördüğü yerdeki bulunma nedenini belgelesi gerekmektedir. İşbu teminat Eşya Yangın teminatının poliçe kapsamına dahil edilmiş olması durumunda geçerlidir.

MİSAFİRLERE AİT EŞYALAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Sigortalı Konutta bulunan misafirlere ait eşyalar, olay başına ve poliçe süresince 1.000 TL limitle poliçede belirtilen riskler kapsamında teminat altına alınmıştır. Cep telefonları, nakit, mücevherler ve ticari eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.

CAM KIRILMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla; Cam Kırılmasına Karşı Sigortalı Genel Şartları çerçevesinde poliçe üzerinde belirtilen konutta bulunan kapı ve pencere camları, aynalar ile mobilya cam ve aynaları ve ayrıca camdan mamul masa, sehpa, buzdolabı, camdan mamul set üstü ocaklar ve vitrin camlarının (yatay camlar dahil) kırılma neticesinde uğrayacakları zararları işbu poliçe üzerinde belirtilen limit ile temin eder.

Temperli duşakabin ve küvet camlarının kırılması neticesinde uğrayacakları zararlar, Cam Kırılması Sigortası Genel şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla teminata dahil edilmiştir.

KONUT YARDIM HİZMETLERİ

Bu poliçe KONUT YARDIM hizmetini kapsamakta olup, teminat kapsam ve limit detayları aşağıdadır. Konut Yardım teminatı, sadece 0850 555 55 55 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir. Bağımsız kaynaklardan alınan hizmetler Konut Yardım teminatına dahil değildir. Konut Yardım (Asistans) teminatı ilişik özel şartlar dahilinde Cam Kırılmasını da kapsamaktadır. Cam Kırılması hasarlarınızda da 0850 555 55 55 no' lu telefonu arayınız.

Teminat Kapsamı Teminat Limitleri Kullanım Adedi
Su Tesisatı Hizmeti 250 USD 3/yıl
Elektrik Tesisatı Hizmeti 250 USD 3/yıl
Cam İşleri Hizmeti 350 USD 3/yıl
Çilingir Hizmeti 150 USD 3/yıl
Kilit Sorunu Nedeniyle Konuttaki şahısların Kurtarılması 350 USD 3/yıl
Otelde Konaklama Azami 3 Gece 1/yıl

NOT : Açılan yerin kapatılması hizmeti, Konut poliçesi kapsamında kapsamında verilen Su Tesisatı hizmetinin mevcut limiti dahilinde (olay başına azami 250 USD karşılığı TL limit dahilinde 1 yıl içinde azami 3 defa) verilecek olup, bu limit hem açılan yerin kapatılması hizmeti hem de su tesisatı hizmeti için geçerli olacak toplam limittir.

ENFLASYON KLOZU

Bu poliçe ile güncel değeri üzerinden sigorta ettirilen kıymetlere ait sigorta bedeli, enflasyondan kaynaklanan muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak poliçenin tabi olduğu genel ve özel şartlar dahilinde bir yıllık sigorta süresi için poliçe üzerinde yazılı oran (%10) üzerinden koruma altına alınmıştır. Teminat artış miktarı, bu kloz ile sağlanan toplam artış tutarının işleyen poliçe süresinin toplam poliçe süresine olan oranı ile sınırlı olup, ödenecek tazminat hiçbir zaman sigortalanan kıymetlerin hasar tarihindeki piyasa rayiç değerinden fazla olmayacaktır.

Poliçeyle teminat altına alınmış dahi olsa, her türlü mücevherat, değerli taş, inci ve kıymetli madenlerden mamul eşya enflasyon klozu hükümleri dışındadır.

EKSİK SİGORTA UYGULAMASI

Poliçe kapsamında dahil edilen kıymetler için kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark 10% veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki farkın bu oranı aşması halinde, aşan kısım kadar eksik sigorta uygulaması yapılır.

YENİ DEĞER KLOZU

Bina: Poliçenin düzenlendiği tarihte, bina tanımına giren varlıkların yeniden inşa bedelidir.

İs bu poliçe kapsamındaki bina yeni değer üzerinden teminat altına alınmış olup iyileştirme masrafları teminat kapsamı dışındadır. Sigorta ettirenin, poliçe düzenlenme aşamasında sigorta kapsamına alınan varlıkların yeni değerlerini beyan etmesi esastır. Yeni Değer esasına göre eskime, aşınma ve kullanımdan dolayı tazminat hesabında indirim yapılmaz. Ancak sigortalı varlığın hasar tarihinde rayiçlerine göre eskime, aşınma ve kullanımdan doğan değer kaybı ile yeni değeri arasındaki fark %20'nin üstünde olur ise bu kloz geçersiz olacaktır

İHTAR:
-Yeniden inşası mümkün olmayanlar binalara,
-Giyim eşyası ve mefruşata yeni değer klozu uygulanmaz

DOĞAL AFETLER VE TERÖR PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Doğal Afetler ve Terör Paketi” nin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır

DEPREM TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Belirtilen Özel Şartlar, “Deprem” teminatının teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Bina Deprem Teminatı Özel Şartı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve işletmenin faaliyet gösterdiği binada meydana gelenler dahil bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

İşbu poliçe ile temin edilen binanın deprem sigorta bedeli, söz konusu binaya ait DASK zorunlu deprem sigorta poliçesinde kayıtlı sigorta bedelini aşan kısım olup bir deprem hasarı halinde Generali Sigorta A.Ş.'nin yükümlülüğü Doğal Afet Sigorta Kurumu'nun yükümlülüğünden sonra başlar.

Teminat Dışında Kalan Haller:
Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar.

İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Dekorasyon/Bina Sabit Kıymetler Deprem Teminatı Özel Şartı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen muhteviyatlarda (Dekorasyon/Bina Sabit Kıymetler) meydana gelenler zararlar teminata dahil edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar.

İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

KLOZ 1A - Yangın Sigortası Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Bina Muafiyet Klozu (6305 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Sivil Rizikolar)

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir bina (bilumum bina, sabit tesisat ve dekorasyon) hasarında, deprem ve yanardağ püskürmesi bina sigorta bedeli üzerinden en az % 2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda, tarife fiyatlarından, tarifede belirtilen oranda indirim yapılır. Belirlenen muafiyet ve indirim oranları poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigortacı hasarın, muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda, her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu olarak değerlendirilir.

Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

KLOZ 2 - Yangın Sigortası Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı İhtiyari Ek Bina Teminatı Klozu (6305 Sayılı Kanuna Tâbi Sivil Rizikolar)

6305 sayılı Kanun kapsamında Zorunlu Deprem Sigortasına tâbi binaların yangın sigortasına ek olarak verilen isteğe bağlı deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeli arasındaki farktır (artan sigorta bedeli). Yangın sigorta bedeli sigortacı ile sigortalı arasında mutabakatla belirlenir ve bu bedele hasar gerçekleştikten sonra itiraz edilemez. Sigorta şirketi, artan sigorta bedelinden sorumludur.

Eşya Deprem Teminatı Özel Şartı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri gösterilen eşyalarda meydana gelenler zararlar teminata dahil edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar.

İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Deprem Kasa Teminatı Özel Şartı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigorta kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri gösterilen kasada meydana gelenler zararlar teminata dahil edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar.

İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir."

KLOZ 1B - Yangın Sigortası Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Muhteviyat Muafiyet Klozu (Sivil Rizikolar)

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında, deprem ve yanardağ püskürmesi muhteviyat sigorta bedeli üzerinden en az %5 oranında bulunacak bir tenzilî muafiyet uygulanır.
Sigortalı ve sigortacı, muafiyet oranının artırılarak %10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda, tarife fiyatlarından %20 oranında indirim yapılır. Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigortacı hasarın, muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

KLOZ 5 - Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı İçin Enflasyona Endeksli Teminat Klozu

Enflasyona karşı koruma amacıyla, taraflarca kararlaştırılan ve aşağıda belirtilen oranda teminat artışı verilebilir. Bu durumda, sigorta primi, teminat artış oranının yarısı kadar artırılarak tespit edilir.
Enflasyon nedeniyle azami teminat artış oranı teklifte belirtilmiştir.

DOLU TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Fırtına ile birlikte olsun ya da olmasın dolu neticesinde, bu poliçe kapsamında bulunan sigortalı kıymetlere gelebilecek zararlar, Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

İstisnalar:
Açıkta bırakılan eşyalar, her türlü canlı bitki, peyzaj, pergole, tente, güneşlik, güneş kolektörü, elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik güneş enerji panelleri ve sistemleri, ısıtma/soğutma sistemleri ve bunların dış üniteleri, su depoları, radyo ve televizyon anten ve direkleri, kış bahçesi, seralar Dolu Teminatı Muafiyeti Her bir dolu hasarında, 500 TL muafiyet uygulanacaktır.

KAR AĞIRLIĞI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

 1. Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
 2. Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

 1. Çatı üzerinde kar ağırlığının etkisiyle hasar olmaksızın; karın, dolunun, yağmurun veya eriyen karın bina içine sızması sonucu meydana gelecek zararlar.
 2. Açıktaki şeylerde meydana gelecek zararlar.

FIRTINA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Güneş Enerjisi panelleri, Radyo ve Televizyon (uydu) antenleri, klima cihazının dış üniteleri teminat kapsamındadır.

SEL VEYA SU BASKINI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

 1. Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,
 2. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,
 3. Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,
 4. Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,
 5. Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının,

riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller:

 1. Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar,
 2. Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar,
 3. Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
 5. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar,

Muafiyet Uygulaması: Herbir Sel/Su Baskını hasarında, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedeli üzerinden %2'si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak poliçe kapsamına dahil edilmiş olması şartıyla aşağıda belirtilen söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet olay başına 1.500 EUR ile sınırlıdır.

 1. Bina,sabit tesisat ve dekorasyon
 2. Muhteviyat
 3. Ortak alanlarda bulunan makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisatlar.

İstinat duvarının, taşıma gücü ve zemin durumu dikkate alınmadan ve gerekli drenaj şartları yerine getirilmeyerek duvar arkasında biriken suların tahliyesi için tahliye kanalları (barbakanlar) oluşturulmadan projelendirilmiş ve inşa edilmiş olması nedeniyle, yağışlarla ağırlaşan toprak yükünü taşıyamaması sonucunda meydana gelen hasarlar teminat haricidir.

Not: Tazminat tutarının tespitinde 1 Euro'nun hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.

YER KAYMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller

 1. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar,
 2. Yer kayması riskinden bağımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar,
 3. Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi.

Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar poliçede ayrıca belirtilmemişse kapsam dışıdır.

G.L.H.H.K.N.H.T. (Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör) TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör nedeniyle sigortalı kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen kıymetlerde meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve aşağıda belirtilen ilgili kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet Uygulaması: Grev,Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatı ile ilgili her bir hasarda ilişik kloz 2 hükümleri uyarınca, ödenecek tazminat miktarının % 5'i oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Teminat Dışında Kalan Haller:
Kloz konusu olaylar sırasında olsa dahi, üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi kalite kaybı gibi dolaylı zararlar teminat dışındadır.
İşbu grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Terör Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dışındadır.

KİŞİSEL VE KIYMETLİ EŞYALAR PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Kişisel ve Kıymetli Eşyalar” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

KASA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Kasa Yangın Teminatı Özel Şartları:

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

 1. Sigorta konusu kıymetlerin, ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.
 2. Sigorta 1. maddede belirtilen para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
 3. Tazmin Kıymeti:
  1. Paralar hakkında tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
  2. Kıymetli evrakın teminat tutarı, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

Kasa Yangın Ek Teminatlar Özel Şartları:

Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde işbu poliçe ile güvence altına alınan riskler nedeniyle kasada meydana gelecek olan zararlar sigorta bedeline kadar güvence altına alınmıştır. Poliçede ayrıca kapsam dahilind eolduğu belirtilmiş olmaması halinde deprem işbu teminat kapsamında değildir.

Kasa Hırsızlık Teminatı Özel Şartları:

Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb. kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırısızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırszılık teminatı kapsamına dahil edilmiştir. Çek ve senetlerin çalınması halinde iptal ve ikame edilmeleri için yapılacak masraflar karşılanacaktır. Ancak ve sadece sigortalı iradesi dışında bu girişimlerin sonuçsuz kaldığının tespit edilmesi halinde çek/senet bedeli ödenecektir.
Kasanın anahtarını ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır.
Bu teminat kapsamından ödenecek toplam tazminat tutarı poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olacaktır.

KIYMETLİ EŞYALAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Ekonomik Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Aşağıda belirtilen kıymetli eşyalar poliçe kapsamında gerçekleşen bir risk neticesinde belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır:

 1. Sanat eserleri, antikalar , mücevher , ziynet eşyası değerli madenlerden yapılmış eşyalar , kıymetli halılar toplam eşya bedelinin % 30 `u ile sınırlıdır. Dağılım aşağıdaki gibidir.
  1. Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri eşya sigorta bedelinin %5'i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
  2. Günlük kullanıma yönelik kıymetli eşya (Ziynet eşyası, mücevherat ve değerli madenler) için, kilit altında olması şartı aranmaksızın toplam eşya bedelinin % 5 ine kadar hırsızlık teminatı verilmiştir. Toplam eşya bedelinin %5 i ile %10 u arasında olan kısım için ise kasada bulunması kaydı ile teminat verilmiştir. % 10 `unu geçen kısım teminat kapsamı dışındadır.
  3. Kürk ve ipek halıları eşya sigorta bedelinin % 10'u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 2. Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.), uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb. ev içi kullanımda olan aletler eşya sigorta bedelinin %10'u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 3. Nakit para, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar kilit altında muhafaza edilme şartı ile maksimum 500 TL ile teminat kapsamına dahildir. Nakit paranın tazminat tutarı paranın nominal değeri; kıymetli evrakın tazminat tutarı ise ikame masrafları ile sınırlıdır.

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Aşağıda belirtilen kıymetli eşyalar poliçe kapsamında gerçekleşen bir risk neticesinde belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmıştır:

 1. Sanat eserleri, antikalar, mücevher, ziynet eşyası değerli madenlerden yapılmış eşyalar , kıymetli halılar toplam eşya bedelinin % 30 `u ile sınırlıdır. Dağılım aşağıdaki gibidir.
  1. Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri eşya sigorta bedelinin %7,5'i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
  2. Günlük kullanıma yönelik kıymetli eşya (Ziynet eşyası, mücevherat ve değerli madenler) için, kilit altında olması şartı aranmaksızın toplam eşya bedelinin % 7,5 ine kadar hırsızlık teminatı verilmiştir. Toplam eşya bedelinin %7,5 i ile %15 u arasında olan kısım için ise kasada bulunması kaydı ile teminat verilmiştir. % 15 `ini geçen kısım teminat kapsamı dışındadır.
  3. Kürk ve ipek halıları eşya sigorta bedelinin % 15'i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 2. Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.), uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb. ev içi kullanımda olan aletler eşya sigorta bedelinin %15'i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 3. Nakit para, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar kilit altında muhafaza edilme şartı ile maksimum 1.000 TL ile teminat kapsamına dahildir. Nakit paranın tazminat tutarı paranın nominal değeri; kıymetli evrakın tazminat tutarı ise ikame masrafları ile sınırlıdır.

KİŞİSEL EŞYALAR KAPKAÇ/ GASP TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Sigortalının günlük yaşamı esnasında üzerinde bulundurduğu ve detayları aşağıda belirtilen para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle çalınması ve/veya hasarlanmasından doğan doğrudan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla Hırsızlık Sigortası Genel hükümleri çerçevesinde, aşağıda yazılı özel şartlar ve limitler dahilinde güvence altına alınmıştır.

Kişisel Eşyalar Kapkaç Teminatı Kapsamında Güvence Altına Alınan Kişisel Eşyalar ve Limitleri:

1. Nakit Para: Kişisel Eşyalar Kapkaç teminatı için işbu poliçede belirlenen sigorta bedelinin 10%'u ile güvence altına alınmıştır.

2. Seyahat Biletleri: Teminat kapsamına giren bir olay sonucu Sigortalıya ait Seyahat biletlerinin kullanılamamasınedeniyle bilet ücretleri karşılığı Kişisel Eşyalar Kapkaç teminatı için işbu poliçede belirlenen sigorta bedeline kadar güvence altına alınmıştır.

3. Mücevherat, Saat: Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat için tazminat bedeli Kişisel Eşyalar Kapkaç teminatı için işbu poliçede belirlenen sigorta bedelinin 20%'si ile güvence altına alınmıştır.

4. Kredi Kartları: Kredi kartları için tazminat bedeli azami Kişisel Eşyalar Kapkaç teminatı için işbu poliçede belirlenen sigorta bedelinin 40%'ı ile sınırlı olup, kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartlarının kullanılması nedeniyle kartı veren kuruluş tarafından yaptırılan mevcut sigorta teminatına girmeyen veya limitlerini aşan talepleri kapsamaktadır. Ancak tazminat ödemesinin yapılabilmesi için, Kredi kartı ile ilgili bir hadisede sigortalının olayın gerçekleşmesine müteakip en geç 6 saat içerisinde kredi kartını veren kuruluşa ihbarda bulunduğunun belgelenmesi zorunludur.

5. Anahtarlar: Sigortalıya ait ev, iş yeri veya araç anahtarlarının işbu teminat kapsamındaki bir nedenden dolayı hasarlanması durumunda tazmin edilecek bedel sigortalının söz konusu anahtarları yeniden temin etmek için yapacağı belgelenmiş masraflardır. İşbu nedenden dolayı yapılacak kilit değişim masrafları teminat kapsamı dışındadır.

6. Kimlik Belgeleri: Ehliyet, Nüfus cüzdanı, pasaport vb. kimlik belgeleri için tazmin edilecek bedel sigortalının söz konusu belgeleri yeniden temin etmek için yapacağı belgelenmiş masraflardır.

7. Çanta, Cüzdan: Sigortalıya ait çanta ve/veya cüzdanın teminat kapsamındaki bir nedenden dolayı hasarlanması durumunda tazmin edilecek bedel sigortalının çanta ve/veya cüzdanı yeniden aması için yapacağı masraflarla sınırlı olacaktır.

8. Cep Telefonu: Cep telefonu için aşağıda belirtilen şartlarda azami 1.000 TL ile güvence sağlanmıştır:

Cep Telefonu Kapkaç Teminatı Tazminat Limiti ve Ödeme Koşulları

 1. Tam Ziya halinde Tazminat Limiti, cep telefonuna ait fatura üzerinde yazan satınalma tarihine göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır
  1. Riziko, cep telefonuna ait fatura tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerçekleşmişse tazminat tutarı "Cep Telefonu Kapkaç Teminatı Limiti" kadar olacaktır.
  2. Riziko, cep telefonuna ait fatura tarihinden itibaren 7 ila 12. aylar arasında gerçekleşmişse tazminat tutarı "Cep Telefonu Kapkaç Teminatı Limiti"'nin 60%'i olacaktır.
  3. Riziko, cep telefonuna ait fatura tarihinden itibaren 12. aydan sonra gerçekleşmişse tazminat tutarı "Cep Telefonu Kapkaç Teminatı Limiti"'nin 30%'si olacaktır.
 2. İşbu teminat kapsamındaki bir riziko nedeniyle cep telefonunun kısmi hasarlanması durumunda Tazminat Limiti, cep telefonunun yetkili servisinden alınacak ilgili tamirata ait fatura baz alınarak "Cep Telefonu KapKaç Teminatı Tazminat Limiti ve Ödeme Koşulları" kısmında belirtilen oranlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Kısmi hasarlarda hasar adedi 1 ( bir) ile sınırlandırılmıştır.

Tazminat ödemesinin yapılabilmesi için Sigortalı'nın aşağıda belirtilen belgeleri sağlaması ve yine aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir:

 1. Cep telefonuna ait Fatura'nın (Cep Telefonu Marka Model, Seri numarası-IMEI No- ve Fatura tarihi ve tutarını içerecek şekilde) Sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir.
 2. Riskin gerçekleştiğini belgeleyen resmi makamlardan alınmış belge ( Karakol Zaptı)
 3. Rizikonun gerçekleşmesini takiben 48 saat içinde mümkün olur olmaz IMEI’nin kapatılması için e-Devlet kapısı üzerinden veya (312) 294 94 94 numarasından Yetkili Telekom Kurumunun Bilgi İhbar merkezine bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının gerekli bilgilendirmeleri yaptığını ispatlaması gerekmektedir.
 4. Kısmi hasarlarda, cep telefonu yetkili servisinden alınacak Fatura ve hizmet detay raporu.
 5. Cep telefonuna ait Faturanın Sigortalı'nın üzerine düzenlenmiş olmaması ve Fatura'nın adına düzenlendiği kişiye ait bilgilerin poliçe düzenlenmesi aşamasında belirtilmemesi durumunda ilgili faturanın 1.(birinci) dereceden Aile Bireyleri adına düzenlendiğini kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği'nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kişisel Eşyalar Kapkaç Teminatı için Olay Başı ve Yıllık Toplam Limit:

İşbu teminat ile güvence altına alınan kişisel eşyalar için ödenecek toplam tazminat tutarı poliçe üzerinde belirtilen Kişisel Eşyalar Kapkaç olay başı ve yıllık sigorta bedelini geçemeyecektir.

Kişisel Eşyalar Kapkaç Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:

 1. Sigortalı ile sigortalının usul ve füruu tarafından yapılan tahrifat ve sahte işlemler ile her türlü kötü niyetli kullanım ve kasdi olaylar teminat kapsamı dışındadır.
 2. Her türlü dolaylı hasarlar ve netice zararları teminat kapsamı dışındadır.
 3. Açıklanamayan kayıplar ve kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.
 4. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve terörist eylemler sonucu oluşacak ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 5. Kişisel eşyaların sigorta konusu konut içinde çalınması bu teminat kapsamında değildir.
 6. Hırsızlık Sigortası Genel Şartları'nın A.5 "teminat dışında kalan haller" başlıklı maddesinde belirtilen tüm zararlar işbu teminat kapsamı dışındadır.
 7. Hırsızlık Sigortası Genel Şartları'nın A.3 "ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek kıymetler" ve A.4 "ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek haller" başlıklı maddelerinde yer alan teminatlar, işbu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadırlar.
 8. Poliçe üzerinde belirtilmeyen kıymetlerin uğrayacağı ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 9. Bu poliçe üzerinde ayrıntılı olarak belirtilen sigorta teminatları dışında meydana gelecek hiçbir zarar, sigorta kapsamında değildir.

SORUMLULUK VE KİŞİSEL KORUMA PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Sorumluluk ve Kişisel Koruma” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

AİLE FERDİ KAZA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

İşbu teminat ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin ani ve beklenmedik kaza neticesinde vefat etmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumu poliçede belirtilen aile başı toplam limitler ile teminat altına alınmıştır. İşbu teminat Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda yer alan koşullar, limitler ve muafiyetler dahilinde sunulmaktadır.

Teminat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. 16 yaşından küçük ve 70 yaşını doldurmuş aile bireylerine bu teminat verilemez.
 2. 16 yaşından küçük aile bireylerinin vefat etmesi halinde ödenecek azami tazminat defin masrafları ile sınırlıdır.
 3. Bir kaza neticesinde aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin tesbiti bağlı bulundukları muhtarlık ikametgah kayıtlarından belgelenecektir (işbu kapsamdaki kişilerin kaza tarihinden asgari 30 gün öncesinden beri birlikte oturmaları gerekmektedir). Hasar anında ikametgah belgesi ile riziko adresinde yaşamadığı tespit edilirse işbu kişi için tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 4. İşbu poliçe üzerinde yazan bedel aile başı toplam limiti göstermektedir. Kişi başı sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazan bedelin 4'e bölünmesiyle hesaplanan bedel olarak alınacak ve bu kapsamda kişi başı tazminat ödemeleri yapılacaktır.
 5. Amatör yapılan sporlar sonucu meydana gelecek kazalar teminata dahildir.
 6. Profesyonel yapılan sportif faaliyetler ile motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarıyla yapılan sporlar teminat haricindedir.
 7. İşbu poliçe ile sunulan Ferdi kaza teminatı kapsamında aşağıda belirtilen ülkelerde gerçekleşecek riskler istisna tutulmuştur;
  İran, Irak, Afganistan, Kore, Haiti, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kostarika,Kuzey Kore, Liberya, Libya, Lübnan, Nepal, Nikaragua, Ruanda, Sierra, Leone, Sudan, Suriye, Uganda, Ürdün, Yemen, Zaire, Zambiya, Mısır, Burma, Küba, Somali, Zimbabwe, Kırım, Rusya, Venezuella.

AİLE HUKUKSAL KORUMA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının ve/veya aile bireylerinin taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma ve Kişi-Aile Hukuksal Koruması kapsamında, sigorta sözleşmesinin kapsadığı konularda taraf olunan hukuksal uyuşmazlıklarda, vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları ile ilk dava masrafları avansı gibi giderler poliçe limiti dahilinde karşılanmaktadır.

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Teminatı : Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Sigortasıyla sigortacı, sigortalıya poliçede belirtilen riziko adresinde bulunan konut binasının poliçede gösterilmek kaydıyla, mal sahibi veya kiracısı sıfatıyla doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

Kişi-Aile Hukuksal Koruması: Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder. Aşağıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar Kişi/Aile Hukuksal Koruması kapsamında değerlendirilecektir:

 1. Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 2. Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması.
 3. İşçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar.
 4. Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar.
 5. Bir yıllık sigorta döneminde en çok iki kez olmak üzere aile ve miras hukukuna ilişkin olup sigortalının hukuki durumunu etkileyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar hakkında sigortalının kendi seçeceği bir avukata danışması.
 6. Tüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigortalının taraf olarak tüketıcı konumunda bulunduğu uyuşmazlıklar.

Aile Hukuksal Koruma Teminatı Özel Koşulları :

1) Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler ile ilgili teminat limitleri poliçede belirtilen Hukuksal Koruma sigorta bedeli üzerinden hesaplanmak üzere azami olarak aşağıda yer alan oranlarla sınırlıdır : Poliçede belirtilen teminat limitinin % 50'si vekalet ücreti kalan % 50'si ise İcra masrafı ve/veya yargılama giderleri, diğer masraf ve edimler toplamıdır.

2) Sigortanın başlangıcından önce mevcut her türlü uyuşmazlıklardan meydana gelen harcamalar teminat haricidir.

3) Taşınmaz mala bağlı Hukuksal Koruma Sigortasında iskan alınmamış yapılar, inşa halindeki yapılar, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilmemiş binalar teminat haricidir.

AİLE SORUMLULUK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigortalıya ve/veya aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine sigorta sözleşmesi süresi içinde meydana gelecek bir hadise neticesinde 3. Şahıslar tarafından ileri sürülen zarar ve ziyan talepleri poliçede belirtilen olay başı ve yıllık limitler ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Aile bireylerinin bakımı altındaki evcil hayvanların 3. Şahıslara vereceği zarar ve ziyanlarda teminata ilave edilmiştir. Sigortalı hizmetinde çalışan personel ve eğer sigortalı kiracı ise ev sahibi 3. şahıs olarak değerlendirilecektir.

Mecburi sigortalar kapsamında yer alan mesuliyetler işbu poliçe kapsamı dışındadır.

Aile Sorumluluk Teminatı kapsam dışı haller:

 1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın 3.A. "Sigorta Aşağıda Sayılan Zarar ve Ziyanlara Taalluk Eden Talepleri Temin Etmez" başlıklı maddesinde belirtilen tüm zararlar sigorta teminatı Dışındadır.
 2. Dolaylı zarar ve ziyanlar,
 3. Bir kaza sonucundaki fiziksel (maddi) ziya ve hasarlar ile bedeni zararlardan kaynaklanmayan tüm finansal Kayıplar da (safi finansal kayıplar) teminat kapsamı dışındadır.
 4. Yapısı ne olursa olsun direkt veya dolaylı olarak asbestosun neden olduğu veya oluşuna katkıda bulunduğu bilumum sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.
 5. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın 3.B. "Hilafına Anlaşma Yoksa Aşağıdaki Hususlar da Sigorta Teminatı Dışındadır" başlıklı maddesinde yer alan aşağıdaki teminatlar, bu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadır.
 6. Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyet.
 7. Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında borçlar Kanununun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere teveccüh edecek mali mes'uliyet. Bu hüküm Garajcılara emanet edilen vasıtalarına da şamildir.
 8. Yukarıdakilere ilaveten poliçede belirtilen diğer istisnalar ile varsa poliçe ekindeki klozlarda belirtilen İstisnalar da sigorta teminatı dışındadır.
 9. Manevi tazminat talepleri
 10. Bu poliçe üzerinde ayrıntılı olarak belirtilen sigorta teminatları dışında meydana gelecek hiçbir zarar, Sigorta kapsamında değildir.

Aile Sorumluluk Teminatı Muafiyet Uygulaması: Teminat kapsamına giren her bir maddi zararlarda olay başına 25 USD karşılığı TL tenzili muafiyet uygulanır.

EV CİHAZLARI PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Ev Cihazları” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

EV CİHAZLARI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

İşbu sigortalı konutta mevcut olabilecek aşağıda sayılan cihazlar Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları Hükümleri ve bu poliçede yazılı özel şartlar dahilinde ve poliçe üzerinde belirtilen olay başına ve yıllık limite kadar teminat altına alınmıştır.

Ev Cihazları Teminatı Kapsamındaki Cihazlar :

Televizyon, Müzik seti (taşınabilirler hariç) , Kişisel bilgisayar (PC), Ev sinema sistemi, Uydu alıcı cihazı (receiver), Buzdolabı, Derin dondurucu, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Çamaşır kurutma makinesi, Fırın, Jakuzi, Elektrik Süpürgesi, Klima, Kombi, Şofben, Elektronik ev aletleri , Saç kurutma makinası,

Ev Cihazları Teminatı Kapsam Dışı Haller:

Elektronik Cihaz Sigortaları genel şartlarının ve Makina Kırılması Sigortası Genel Şartlarının 2. ve 3. maddeleri uyarınca teminat dışında kalan hal ve kıymetlerin yanı sıra aşağıda belirtilen haller ve kıymetlerde meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamı dışındadır ;

 • Sigortalı konut dışında kullanım.
 • 10 yaşın üstündeki cihazlar
 • Sigorta konusu cihazların üretici, satıcı veya ithalatçı firmalarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar(garanti kapsamı).
 • Her türlü netice hasarları.
 • Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutat kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme,paslanma, çizik ,sıyrık, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik ve sair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.
 • Elektrikli küçük mutfak aletleri (fritöz, cattle, çay-kahve makinesi, mutfak robotu, mikser vb.),tıbbı cihazlar (tansiyon aleti vb) ve kisisel bakım ürünleri (tras makineleri, epilasyon cihazı vb, saç düzlestirici ve saç şekillendirici cihazlar)
 • Dizüstü/tablet bilgisayarlar, cep telefonu, fotoğraf makinaları, video kamera ve benzeri taşınabilir cihazlar,dronelar bu teminat kapsamı dışındadır.
 • Miksroskop vb optik cihazlar,oyun konsolları(xbox, playstation,nintendo vs) , optik cihazlar, mp3/mp4 player,ipod ,psp,ipad vb tabletler,taşınabilir hard disk vb
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart,cd dvd, bluray ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar, yazılım ve programlar
 • Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziyan ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutat vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları
 • Pompa, jeneratör, kazan, hidrofor, elektrikli pano, ve her türlü bağlantı ekipmanları/tesisatı vb. makine ve elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır

Ev Cihazları Teminatı Muafiyet Uygulaması: Teminat kapsamına giren her bir hasarda 100 TL'den az olmamak üzere hasarın % 10'u oranında tenzili muafiyet uygulanarak tazminat ödemesi yapılacaktır.

HİZMETLİ EMNİYET-İ SUİSTİMAL PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Hizmetli Emniyet-i Suistimal” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

HİZMETLİ EMNİYET-İ SUİSTİMAL TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI

Sigortalı konutta SGK'ya bağlı çalışan hizmetlilerin ve/veya sigortalı konutta çalıştığı farklı metodlarla belirlenebilen(örneğin online platformadan temine dilen kişiler veya ilgili kişiye ödemenin yapıldığının banka yolu ile tespit edilebildiği hallerde) ve gündelikçi olarak çalışan kişilerin, sigortalı konutta bulunan sigorta konusu eşyayı hırsızlık yolu ile zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, olay başı ve yıllık azami poliçe üzerinde yazan limit ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Sigortacının tazminat yükümlülüğü aşağıdaki şartların sağlanması halinde geçerlidir;

a) Emniyeti suistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin sigortalı konutta aralıksız (işbu kişi gündelikçi olarak çalışıyorsa aralıksız ile belirli periyotlarda sigortalı konutta bulunuyorsa - haftada bir gibi) bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,

b) Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Muafiyet : Beher hadisede ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 muafiyet uygulanır.

KONUT ACİL DURUM HİZMETLERİ PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Kombi-Klima Bakımı & Petek Temizliği” teminatının teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

KOMBİ VE KLİMA BAKIM HİZMETİ

Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerle Sigortalının evindeki kombi ve klimanın bakım hizmeti yılda 1’er defaya mahsus ücretsiz olarak verilmektedir. Tamirat işlemlerinde işçilik ve yedek parçada asgari %10 olmak üzere %30'a varan indirim sağlanmaktadır.

Klima Bakım işlemi; çalışır durumdaki klimaya uygulanmakta olup, filtre temizliği yapılmaktadır. Isıtma ve soğutma işlemini yapabilme kabiliyeti ölçümü yapılmaktadır. Kombi Bakım işlemi; çalışır durumdaki kombiye uygulanmakta olup, filtre temizliği yapılmaktadır. Yanma beki bakımı ve yanma ayarı yapılmaktadır. Kombi veya klima bakımı için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Garantisi bitmiş ve çalışır durumda kombi veya klimanın bakımı yapılmakta olup, Garanti kapsamında bulunan kombi ve klimaların hizmet kapsamına dahil edilmesi durumunda cihazların garantileri bozulmaktadır. Bu kapsamda EAT'den hizmet almak isteyen sigortalılara garantili cihazlarının bakım hizmetlerinin tarafımızdan verilmesi durumunda cihazın garanti kapsamının sonlanacağı bilgisi paylaşılacak bu bilgiye rağmen sigortalı hizmeti almak ister ise hizmet verilecektir. Sigortalının talebi ile garantileri bozulan cihazlarda sonradan oluşabilecek problemlerden garanti kapsamındaki cihazlara sağlanan hizmetin garanti kapsamını sonlandıracağı bilgisinin paylaşılması şartıyla EAT sorumlu olmayacaktır. Sigortalılardan gelecek şikayetlerde EAT’nin bu bilgiyi paylaştığını ispat etme yükümlülüğü vardır.

Hizmet tüm Türkiye’de sağlanmaktadır. Talep tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hizmet verilmiş olmaktadır.

PETEK TEMİZLİĞİ

Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerle Sigortalının evindeki petek temizliği hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak verilmektedir. Petek Temizliği işlemi kombiden basılan basınçlı su ile peteklerin içindeki kirli suyun boşaltılması ve tekrar su doldurulması işlemidir.

İşlem sırasında ilaçlı su kullanılmamaktadır. Tek katlı hanelerde bakım işlemi gerçekleştirilecek olup, merkezi ısıtma, yerden ısıtma vb cihazlarda temizlik işlemi yapılmamaktadır. Hizmetler garanti kapsamı dışındaki, çalışır durumda olan ürünlerde geçerlidir.

Belirtilen özel şartlar, “Acil Durum Hizmetleri” teminatının teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

TUVALET VE MUSLUK ONARIM HİZMETİ

Sigortalının Poliçeye konu konutundaki musluklarda yaşanacak olan kırılma/patlama/arıza nedeni ile acil tamir/değişim gerektiren durumlarda, EAT Poliçeye konu konuta bir tesisatçı yönlendirecek ve tamiratı/değişimi limit dahilinde yaptırtacaktır.

EAT bu tür tamiratı her bir Poliçe için her olay başına azami 500 TL limit dahilinde 1 yıl içinde azami 3 defa üstlenecektir.

Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Aşan kısım eğer Sigortalı tarafından onaylanmaz ise EAT hizmet limiti kadarlık tamiratın yapılmasını organize edecek ve bu kısmı tedarikçiye ödeyecektir. Sıhhi tesisat hizmetine, kapama işlemi de dahildir.

Sigortalı konutta kapsam dışı kalan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yukarıda tanımlı su tesisatına bağlı olmayan her türlü tamirat, tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa da her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzeri olaylardan ötürü meydana gelebilecek hasarın tazmini ve tamiri;
 • Tesisat probleminden kaynaklanan her türlü beyaz eşya, elektrikli eşya, ısıtıcı, filtre tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden veya değişiminden kaynaklanan malzeme masrafları;
 • Poliçeye konu konutun bulunduğu binanın geneli veya diğer bir konutun tesisatının Poliçeye konu konuttan geçmesi nedeni ile sebep olduğu indirekt hasarın tazmini veya tamiri;
 • Kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri ve sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat Aynı şekilde kanalizasyon ve pis su tesisatına ait tıkanıklar da kapsam dışı kabul edilecektir.

YÜRÜYEN HAŞERE KONTROLÜ VE TEMİZLİĞİ

Anlaşmalı haşere temizlik ve ilaçlama şirketlerinden yılda 1 kez ücretsiz olarak yürüyen haşere kontrolü ve temizliği hizmeti sağlanacaktır.

Sağlanacak olan hizmette hedeflenen haşereler hamam böcekleri, karınca, gümüşçün, yer kınkanatlılarıdır. Pire, kene, tahtakurusu, akrep, akar ve depo edilmiş ürün haşerelerinin kontrolü ayrı bir uygulama gerektirdiğinden periyodik hizmette kapsam dışıdır. EAT anlaşmalı kurum içerisinde yer alan Haşere kontrol uzmanları, garantili hizmet kapsamı dışında kalan herhangi bir böcek problemi durumunda, öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Haşere Uzmanı tarafından uygulanacak teknikler aşağıdaki gibidir;

 • Yarık Çatlak Tedavisi: Etiket izni doğrultusunda, haşerelerin barındıkları, üredikleri yarık ve çatlaklara, yarık ve çatlağın bulunduğu ortam baz alınarak likit, toz ve yem formülasyonunda rezidüel insektisitler uygulanır.
 • Barier Tedavisi: Haşerelerin gezindikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlarına düşük basınçlı rezidüel likit insektisit uygulanır.
 • Spot ve Boşluk Tedavisi: Dolap, tezgah ve ekipman altı ve arkası gibi loş ve korunmalı yerlere likit, toz veya yem formülasyonunda rezidüel insektisit uygulaması yapılır.
 • Jel Yem Tedavisi: Gıda üretim alanlarında, elektrik panosu ve motoru gibi gerekli görülen bölgelerde, yem formülasyonunda jel yemler kullanılır.
 • Monitoring: Popülasyonun büyüklüğünü ve yerini saptamak amacıyla, kritik bölgelere yapışkanlı monitör ve istasyonlar yerleştirilir.
 • Dış Alan Tedavisi: Esas yaşama ortamı dış alan olan bazı yürüyen böcekler problem oluşturduğunda, bu böceklerin bina içine girişini önlemek için bina etrafında 1 mt. genişliğindeki alana rezidüel likit insektisit uygulanır.

Haşerenin biyolojisi, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı haşere kontrol yöntemlerinde kullanılan tüm pestisit ve ekipmanlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

HALI YIKAMA HİZMETİ

Hizmet Ağı içerisinde yer alan Halı Yıkama firmaları tarafından, plan kapsamında tüm Süper Evim konut poliçesi sahibi sigortalıların yılda 1 kez 6 m2 makine halısı yıkama hizmetinden ücretsiz, kalan yıkama hizmetinden de indirimli olarak faydalanabilirler. Sigortalılar hizmet kapsamında 10 metrekareye kadar olan halılarını anlaşmalı kuruma teslim etmekle yükümlüdür. 10 m2 üzeri halılarda evden eve teslimat anlaşmalı kurum tarafından yapılır.

Shaggy, bambu, el dokuma, yün, ipek vb makine halısı dışında kalan halılar kapsam dışıdır. Sigortalının anlaşmalı firmada kendi isteği ile yıkatması halinde indirimli fiyattan hizmet sağlanacak olup, oluşabilecek sorunlardan EAT sorumlu tutulamaz. Halı üzerinde hali hazırda bulunan lekelerin yıkama işlemi sonrasında tamamen çıkarılacağı garanti edilemez ve EAT, halı yıkama firması sorumlu tutulamaz. Sigortalı kaynaklı eksik ve hatalı verilen bilgiler neticesinde oluşabilecek sorunlardan EAT sorumlu tutulamaz.

Halı yıkama firması tarafından işlemi biten halının açılarak kontrolünün sağlanması sigortalının sorumluluğundadır.

KOLTUK YIKAMA HİZMETİ

Hizmet Ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerde yılda 1 defaya mahsus sigortalı konutta bulunan 1 adet koltuk takımı yıkatılması ücretsiz olarak yapılacaktır. Sigortalılar diğer Koltuk temizleme hizmetlerinde %40’a varan indirimlerden faydalanabilecektir.

Standart koltuk ebatlarının dışında kalan koltuklar indirimli fiyatlardan yıkanır.

Yıkanacak koltuğun cinsi yıkanabilir şekilde olmalı. Nubuk, Süet, deri, suni deri, kadife, nubuk gibi farklı yıkama teknikleri gerektiren koltuklar kapsam dışı olup, sigortalının kendi isteği ile yıkatması halinde indirimli fiyatlardan hizmet alır. Bu işlem sonrasında oluşabilecek sorunlardan EAT sorumlu tutulamaz. Koltuk üzerinde hali hazırda bulunan lekelerin yıkama işlemi sonrasında tamamen çıkarılacağı garanti edilemez ve EAT, koltuk yıkama firması sorumlu tutulamaz. Sigortalı kaynaklı eksik ve hatalı verilen bilgiler neticesinde oluşabilecek sorunlardan EAT sorumlu tutulamaz.

EVİMİN USTASI TEMİNATI

Belirtilen Özel Şartlar teklif veya poliçe kapsamında Gold Paketin seçilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Bu paket EVİMİN USTASI TEMİNATINI kapsamakta olup, teminat kapsam ve limit detayları aşağıda belirtilmektedir. Evimin Ustası Teminatı, sadece 0212 337 20 50 no'lu telefonun aranması durumunda geçerlidir. Bağımsız kaynaklardan alınan bu kapsamdaki hizmetler kapsam dışındadır.

Aşağıdaki hizmetlerden her biri yılda 3 kez kullanılabilecektir.

Sigortalı Konut içinde birden fazla işlem yapılması gerektiğinde (birden fazla avize veya birden fazla mobilya montajı gibi) Sigortalının yıllık limitinden düşecektir.

Yıllık 3 kez limitini aşan işlemler için, Sigortalı'dan ücretin alınması koşulu ile hizmet verilebilecektir.

Beyaz Eşya Montaj – Demontaj

Sigortalı Konut içinde yer alacak beyaz eşyaların montajı/demontajı gerektiğinde, montaj/demontaj için gönderilecek kişinin işçilik bedeli EAT tarafından karşılanacaktır. Sıfır veya garantisi devam eden beyaz eşyalar için bu hizmet verilmemektedir.

Aksesuar Montaj

Sigortalı Konut içinde yer alan şifonyer, karyola, komodin, TV duvar ünitesi, TV sehpası, kitaplık, çalışma ve bilgisayar masası, konsol, yemek masası gibi eşyaların kurulumunda desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ürünlerin montajını gerçekleştirecek kişinin işçilik bedeli EAT tarafından karşılanacaktır. Montajı yapılacak eşyanın ölçüleri 2 m2'yi aştığında, Sigortalı'dan ek ücret talep edilebilecektir.

Kapı Kilit Değişimi

Sigortalı Konut'un dış kapısının kilidinin değişimi gerektiğinde, yönlendirilecek çilingirin işçilik bedeli ve yedek kilit masrafı EAT tarafından karşılanacaktır. Bu hizmete Sigortalı konutun içinde yer alan kapılara ait kilit değişimi dahil değildir.

Avize Montaj

Sigortalı Konut içine monte edilecek avize için yardıma ihtiyaç duyulduğunda, gönderilecek kişinin işçilik bedeli EAT Tarafından karşılanacaktır.

Elektrik tesisatının gözden geçirilmesi ve güvenlik kontrollerinin yapılması

Sigortalı Konut içindeki elektrik tesisatının gözden geçirilmesi ve güvenlik kontrollerinin yapılması için konuta gönderilecek kişinin işçilik bedeli EAT tarafından karşılanacaktır. Apartman/müstakil konutta topraklama olmaması nedeni ile akım rölesinin devre dışı kalması durumları (Konutta sürekli yüksek/düşük akımların gerçekleştiği durumlar) kapsam dışıdır.

Elektrik tesisat ayarlamaları ve priz/anahtar

Sigortalı Konut içindeki elektrik tesisatının ayarlanması (priz ve anahtarların takılması) için konuta gönderilecek kişinin işçilik bedeli EAT tarafından karşılanacaktır. Apartman/müstakil konutta topraklama olmaması nedeni ile akım rölesinin devre dışı kalması durumları (Konutta sürekli yüksek/düşük akımların gerçekleştiği durumlar) kapsam dışıdır.

AİLE SAĞLIK ASİSTANS PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Aile Sağlık Asistans” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır.

GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMA HİZMETLERİ

Bu hizmet, sigortalıların online görüntülü doktor, diyetisyen ve psikolog sağlık danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu hizmetten Süper Evim konut poliçesi riziko adresinde ikamet eden sigortalının 1. dereceden yakınları faydalanabilecektir.

Sigortalı 3 aşamada hizmet alımını gerçekleştirebilmektedir;

 1. Sigortalı üyelik işlemi oluşturur.
 2. Üyelik sonrası canlı görüntülü randevu alarak hizmet başvurusu yapılır. (Randevuların mesai saatleri içerisinde alınması gerekmektedir.)
 3. Randevu oluşturulması ile birlikte otomatik olarak sigortalının üye olurken kaydettiği cep ve mail adresine gönderilen linke belirlenen saatte tıklanması ile görüntülü görüşme sağlanmaktadır.

Görüşmelerin teknik olarak sağlıklı yürütülebilmesi için internet gücü yüksek bir alanda olunması, kulaklık kullanılması önerilmektedir. Bilgisayar, laptop, cep telefonu ile görüşmelerde ses ve kamera izinlerinin verilmesi gerekmektedir.

Görüşme yapılabilecek branşlar tabloda belirtilmiş olup, hizmet alınacak branşlardaki sağlık profesyonelleri ile yapılacak görüşmeler danışmanlık niteliğindedir. Acil durum yönetimi, reçete yazımı, tedavi etme hizmetlerini içermemektedir. Danışmanlık, KVKK, gizlilik kriterleri açısından gerekli onamın linke tıklandığında açılan görüşme öncesi sayfada verilmesi gerekmektedir.

Randevu oluşturulması için gerekli görüşmeler mesai saattleri içinde olmak kaydıyla, hizmet dahilinde görüşülmek istenen sağlık profesyonellerin mesai saati sonrası hafta içi veya hafta sonu uygunluklarının olması halinde randevular, mesai saati dışı için de oluşturulabilecektir.

Diyetisyen ve Uzman Hekimler için görüşme süresi 20 dakika, Psikolog ile 30 dakika olup, ilgili branş uzmanlarının uygunluğu ve inisiatifi doğrultusunda görüşme süreleri uzatılabilmektedir. Sigortalılar poliçe vadesi içerisinde 4 kez ücretsiz olarak faydalanabilecektir.

Görüşmelerin belirlenen saat içerisinde sigortalı veya hizmet sağlayıcı tarafından teknik nedenlerle yapılamama durumunun yine randevu alınan birimlere iletilmesi, hizmetten faydalandırılma adına gerekli desteğin oluşturulması için önemlidir. Görüşme hak kaybı olarak ta değerlendirilmeyecektir. En uygun zamanda tekrar görüşme sağlanacaktır.

DİŞ CHECK-UP

EAT’nin hizmet ağı içerisinde yer alan Anlaşmalı Kurumlarda aşağıda listelenmiş hizmetlerin her biri, Hizmet Paketi sahiplerince yılda bir (1) defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilecektir. Diğer dental hizmetler Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesinden verilecektir. Hizmet paketine dahil işlemler farklı zamanlarda kullanılabilecektir. Uygulanacak tedavi planı konusunda, anlaşmalı kurumlardaki Diş hekimleri sigortalı kişileri bilgilendirecektir.

 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Detertraj (Diş taşı temizliği – Alt ve Üst çene)
 • Diş Röntgen Filmi (Periapikal – Tek Diş)

Hizmetleri yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak sağlanacaktır.

GÖZ CHECK-UP

EAT anlaşmalı kurumlar ağı içinde yer alan kurumlarda, yılda bir (1) defaya mahsus göz taraması ücretsiz diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim uygulanmaktadır.

Ücretsiz göz muayenesinde;

 • Otoref (Göz Ölçümü) Miyop, Astigmat ve Hipermetrop tespit edilir.
 • Tonometre (Tansiyon Ölçümü) yer almaktadır.

Ücretsiz göz muayenesi paketi belli başlı büyük illerde verilmektedir: Bu paket ile beraber optik mağazalarında indirim imkanı da sözkonusu olabilmektedir. İndirimler Optik Gözlüklerde %40’a varan, Güneş Gözlüklerinde % 50’ye varan oranlardadır.

MR/ BT GÖRÜNTÜLEME İNDİRİMİ

Generali Sigorta Süper Evim konut poliçe sahiplerine;

Hizmet ağı içinde yer alan görüntüleme ve tahlil merkezlerinde verilen hizmetler üzerinden %30’a varan indirim imkanı sağlanmaktadır.

İLAÇ İNDİRİMİ TEMİNATI

Generali Sigorta Süper Evim konut poliçe sahiplerine yönelik çok geniş bir eczane ağı ile işbirliği yapan tasarruf planıdır. Bu eczaneler ile sigortalı kişi adına yapılmış özel anlaşmalar sayesinde, değişen indirim oranlarında tasarruflar sağlanmaktadır. Anlaşmalı Eczanelerde; İlaç fiyatlarında %2,5 ile %10 arasında, Dermo Kozmetik ürünlerde %10 - %15 arasında, Optik ürünlerde %20 ile %40 arasında indirim sağlanmaktadır. Hizmet kullanımında herhangi bir sınır yoktur. Sigortalı kişiler bir (1) sene boyunca bu hizmetten sınırsız olarak faydalanabilecektir.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (PANİK BUTONU)

GENERALİ SİGORTA’nın Süper Evim konut sigortası poliçeleri kapsamında Poliçe sahibine 365 gün 24 saat Türkiye genelinde, riziko adresi olarak poliçede belirtilen adreste ikamet eden kişiler ise yalnızca konut sınırları içinde bulundukları sürece Medline/Europ Assistance Güvencesi kapsamında Acil Sağlık Hizmetlerinin verilmesidir.

Acil Sağlık Hizmetleri:

 • Acil Doktorlu Kara Ambulansı Hizmeti
 • Telefonla Tıbbi Danışmanlık
 • Acil durum uygulamalarında kullanılan İlaç + Sarf Malzeme
 • Medikal Bilgi Köprüsü
 • Mobil Akıllı Uygulama / Panik Buton (Medline tarafından sağlanmaktadır.)

Mobil uygulama için aşağıda ki yönergelerin izlenmesi gerekmektedir;

 • Apple Store ve Google Play Store'da "Medline Acil" adıyla aratarak ulaşılan uygulamanın telefona indirilmesi gerekmektedir.
 • Uygulama ilk indirildiğinde ana sayfada görülen ambulans butonu pasif halde ve alt tarafta kayıt olmanız gerekiyor şeklinde bir uyarı görülecektir. Tıklanması ardından kayıt ekranı açılacaktır.
 • Kayıt ekranındaki adımları takip ederek üye olduktan sonra sigortalının telefonuna bir SMS ya da kayıt esnasında iletilen mail adresine doğrulama şifresi gönderilecektir. Sigortalı bu şifre ve mail adresi ile uygulamaya bir kere giriş yapması gerekmektedir. Ana sayfadaki ambulans butonu aktif hale gelmiş olacaktır.
 • Butona basıldığında acil çağrı, uygulama vasıtasıyla 7 / 24 görevli Alarm Merkezine iletilecektir. Alarm Merkezine ilk basılan sinyal ile birlikte telefon ekranında görülen son lokasyon bilgisi iletilmektedir.
 • Alarm Merkezi, gelen acil sinyali ekranda açtığında hangi sigortalı tarafından, nereden çağrı geldiğini önünde açılan harita üzerinde görüntülenecektir. Hemen sinyal gelen cihazı aranarak durum hakkında bilgi alır ve olay yerine harita üzerinde izlediği en yakın ambulans ekibi yönlendirilecektir.

Acil Durumlar Listesi:

Uluslararası 32 Parametre

 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
 2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
 3. Zehirlenmeler
 4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
 5. Trafik Kazası
 6. Ani Felçler
 7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları
 8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
 9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi.
 10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
 11. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
 12. Yüksekten Düşme
 13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
 14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
 15. Elektrik Çarpması
 16. Ciddi Göz Yaralanmaları
 17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb
 18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.
 19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
 20. Suda Boğulma
 21. İntihar Girişimi
 22. Donma, Soğuk Çarpması
 23. Isı Çarpması
 24. Ciddi Yanıklar
 25. Yeni Doğan Komaları
 26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
 27. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
 28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
 29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
 30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
 31. Tecavüz
 32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

Önemli Not: Yukarıdaki tanımlamalar oldukça basitleştirilmiş şekilde, yol gösterici olmaları amacıyla yapılmışlardır. Tıbbi bilgisi olmayan kişilerin sadece yukarıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sağlık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere göre aciliyet değerlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediği fiziki muayene sonrası belirlenebilecektir.

EVCİL HAYVAN ASİSTANS HİZMETLERİ PAKETİ KAPSAMINDA SUNULAN TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Belirtilen özel şartlar, “Evcil Hayvan Asistans Hizmetleri” paketinin teklif veya poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda geçerli olacaktır

EAT anlaşmalı veterinerlerinde Süper Evim konut poliçesi sahibi sigortalıya ait evcil hayvanlar (Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar.) aşağıdaki hizmetlerden yılda 1 kez ücretsiz olarak faydalanabilecektir;

 • Muayene
 • Tırnak kesimi
 • Göz ve kulak temizliği
 • İndirimli pet kuaför
 • Bilgilendirme servisleri

Diğer Tüm Hizmetler Türk Veteriner Hekimler Birliği Taban Fiyat Tarifesinden Verilecektir.

BİNA YAPI TARZI ÖZEL ŞARTI

Tam Kagir (Betonarme / Çelik) Bina Tanımı: Belediye hudutları içinde yer alan tam kagir (çelik, betonarme, karkas) yapı tarzındaki konut binalarıdır. Bu binalar, dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer almaktadır.

Yığma Kagir Bina Tanımı: Belediye hudutları içinde yer alan yığma kagir yapı tarzındaki konut binalarıdır. Bu binalar, Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

SÜREKLİ İKAMET EDİLEN KONUT ÖZEL ŞARTI

İşbu kloz, teklif/poliçe aşamasında konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalmayacağının (Konut Tipi’nin apartman dairesi, site­kışlık, müstakil, çiftlik evi olarak belirtilmesi durumları) beyan edilmiş olması durumunda geçerlidir.

Sigorta Ettiren tarafından, işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan konutun aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması koşulunun gerçekleşmeyeceği beyan edilmiştir. Aksinin tespit edilmesi durumunda, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle işbu poliçe kapsamında güvence altına alınmış olan eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetlerde oluşacak zararlar teminat kapsamı dışında olacaktır.

SÜREKLİ İKAMET EDİLMEYEN KONUT ÖZEL ŞARTI

İşbu kloz, teklif/poliçe aşamasında konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalabileceğinin beyan edilmiş olması durumunda geçerlidir.

Sigorta Ettiren tarafından, işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalabileceği beyan edilmiş olup konutun boş olduğu işbu süre zarfında dahi poliçe kapsamında güvence altına alınan riskler kapsamında güvence sağlanacaktır.

TAŞIYICI SİSTEM ÖZEL ŞARTI

Kamu otoritesi tarafından, her ne sebeple olursa olsun taşıyıcı sisteme ait bakım ve onarımın zorunlu tutulması sonucu ortaya çıkan masraflar teminat dışıdır. Yukarıda belirtilen zorunlu bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması sebebiyle kamu otoritesi tarafından yıkım kararı alınması sigorta teminatının dışındadır. İşbu sigorta, yıkım kararının alındığı tarih itibarıyla kendiliğinden son bulmuş kabul edilir ve işlemeyen süreye isabet eden tahsil edilmiş prim, sigortalıya gün hesabı üzerinden iade edilir.

KONUTA AİT MORTGAGE KREDİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL NOT

İşbu kloz, teklif/poliçe aşamasında konuta ait Mortgage Kredisi olduğunun beyan edilmiş olması durumunda geçerlidir.

Sigorta Ettiren, işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan konuta ait Mortgage kredisi olduğunu beyan etmiş olup vergi hesaplamaları ilgili kanun hükümleri çerçevesinde ve sigortalının/sigorta ettirenin beyanı doğrultusunda yapılmıştır.

ENFLASYON KORUNMA KLOZU

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; İşbu poliçede yazılı sigorta bedeli, sigorta süresi boyunca teminatın başlangıç tarihinden itibaren yıllık azami poliçe üzerinde belirtilen enflasyon oranı kadar artışa tabi olup, hasar tarihindeki sigorta bedeli gün esasına göre tesbit edilecektir.

POLİÇE YENİLEMESİNE İLİŞKİN ÖZEL KLOZ

Şirketimizin sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur.Yenilemenin yapılabilmesi için sigorta ettirenin talebi ve sigortacının kabulü şarttır. Aksi takdirde sigorta sözleşmesi kurulmadığından sigortacının sorumluluğu ortadan kalkar

TEBLİĞ VE İHBAR

Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle de yapılabilecektir.

BEYANA AYKIRILIK KLOZU

İşbu sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin bilgi ve beyanına göre hazırlanmış olup, gerçekleşen hasarın dahili su, sel-su baskını,makin eksikliği ve hırsızlık hasarı olması durumunda sigortalının beyanına istinaden girilen Sigortalı katı istatistiğinin doğruluğu teyit edilecektir. Poliçe üzerinde yer alan sigortalı katı bilgisinin farklı olması durumunda beher hasarda hasar tutarının %20'si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Sigortalı konutun poliçede beyan edilen katın aksine, aşağıda belirtilen katlardan birinde yer alması durumunda muafiyet uygulanacaktır.

 • Bodrum Kat
 • Zemin Kat
 • Çatı Katı

İSPATLAMA SORUMLULUĞU KLOZU

Aşağıda yazılı olanlara aykırı olmadıkça, bu sigorta poliçesi ile teminat altına alınan ve değerleri sigortalı tarafından takdir edilen eşyaların çalınması ve/veya hasara uğraması durumunda,söz konusu malın sahiplilik belgesinin ibrazı,değerinin ispatı ve bununla ilgili her türlü masrafın yükümlülüğü sigortalıya aittir. Ancak, çalınan veya hasarlanan sigortalı malın değerinin sigorta poliçesinde yazılı olan rakamdan daha yüksek olduğunun ispatı halinde bile, sigortalı malda meydana gelen hasar için ödenecek meblağ poliçede yazılı değer ile sınırlıdır.Sigortalı malın değeri,sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedelinden yüksek olduğu takdirde,sigortacının eksik sigortadan kaynaklanan hakları saklıdır.

HASAR TAZMİNAT KLOZU

Hasar tazminatı sigortacının seçimi doğrultusunda aynen veya nakden tazmin edilir.

PRİM AYARLAMA KLOZU

Sigorta süresi içerisinde, sigortacı, rizikonun ağırlaşması, artan maliyetler, piyasa koşulları ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair sebeplerle poliçedeki primi değişen koşullara ayarlama hakkına sahip olup bu halde sigorta ettirenin kanundan doğan hakları saklıdır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIM, TİCARİ YAPTIRIM VE İSTİSNA KLOZU

İşbu kloz gereği Sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya Sigortalıya/Sigorta Ettiren’e sigorta sözleşmesi ile sağlanan menfaatin, Sigortacıyı, Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım, yasaklama, kısıtlama kararları ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında yasaklanan bir fiile maruz bırakması halinde, Sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar ödemekle yükümlü olmayacağı veya Sigortalıya/Sigorta Ettiren’e ilgili sigorta menfaatini sağlamayacağı kayıt ve not edilmiştir.

BÖLGESEL HARİÇ BIRAKMA KLOZU

İşbu kloz ile, (i) İran, Suriye, Kuzey Kore, Kırım Bölgesi, Küba, Libya, Rusya Federasyonu, Venezuela ülkelerinde veya karasularında gerçekleşmesi, (ii) bu ülkelerde veya karasularında bulunan ya da yerleşik kişi veya kuruluşlardan kaynaklanması veya (iii) İran, Suriye, Kuzey Kore, Kırım Bölgesi, Küba, Libya, Rusya Federasyonu, Venezuela devletlerini, kurumlarını ya da yerleşik kişilerini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde içeren ya da faydalandıran aktiviteleri meydana getirmesi ya da içermesi durumları; Sigortacının sağladığı teminattan ve ödemekle yükümlü olduğu hasardan ve sigortalıya sağlanan sigorta menfaatinden açıkça istisna ve muaf tutulmuş olup, bu hallerde Sigortacı herhangi bir hasar ödemekle veya sigortalıya sigorta menfaati sağlamakla yükümlü değildir. Sigortacıya ilgili riskin bildirildiği ve sigortacının söz konusu riski koruma kapsamına yazılı olarak aldığı durumlar bu muafiyet ve istisna kapsamına girmez.

VARLIK DONDURMA KLOZU

Müşterinin; Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine ve Terörün Finansmanının Engellenmesine ilişkin kanunlar başta olmak üzere mevzuat gereğince uluslararası veya ulusal kayıtlara istinaden oluşturulmuş veya yayınlanmış listelerde bulunması halinde Şirket, sigorta poliçesi talebini reddetmek ya da tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar. Oluşturulmuş ve hatta primi alınmış sigorta poliçesine istinaden meydana gelen hasar ile ilgili tüm ödemeleri ve/veya hasar işlemlerini dondurma, öteleme ve gerektiğinde bu nedene dayanarak hasarı reddetme hakkına sahiptir.

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YASAL UYARI

Sigortalı/ Sigorta ettiren / Lehdar / hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde; tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız/hukuka aykırı menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmanız durumunda, sigorta tazminatını eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu; Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarda Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca aleyhinizde işlem tesis edilebileceğini hatırlatırız.

POLİÇE KAPSAMINDA UYGULANACAK GENEL ŞARTLAR

Generali Sigorta A.Ş., İşbu sigorta poliçesi ile primin ödenmesi kaydı ile poliçede yer alan özel şartlar, Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı sigorta Genel Şartları, ilgili genel şartlar çerçevesinde sunulan teminatların poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları,Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları, ile Asistans Hizmetleri Özel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde koruma sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde yer alan, 0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu,

GENERALİ SİGORTA A.Ş. olarak; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre,

Aşağıda listelenen kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz;

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • Aşağıda belirtilen detayda aktarılabilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için
 • Kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek için
 • Elektronik veya kağıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için
 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
 • Talep ettiğiniz sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve düzenlediğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek için
 • Sigorta sözleşmesi düzenlendikten sonra bize iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir.

 • Ana hissedarımız
 • Yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 • Genel Müdürlük
 • Acenteler
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
 • www.generali.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 08505555555 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.generali.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme hakkına sahipsiniz.

Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay