Nakliyat Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortaları

Uluslararası ve yurt içi emtia nakliyatında oluşabilecek nakliyat hasarlarını güvence altına alan sigortadır.

Emtia Nakliyat Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar
 • Hırsızlık
 • Yükleme ya da boşaltma hasarları
 • Doğal afetler

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet (Sorumluluk) Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait çeşitli emtianın aşağıdaki hallerde taşıyıcı firmanın yasal mali sorumluluğunu teminat altına alan sigortadır.

 • Karayolu ile yurt içinde taşınması sırasında,
 • Poliçede belirtilen kapsamda oluşan kazalar nedeniyle,
 • Taşınan emtianın zarara uğraması halinde.

Tekne (Hull) Sigortaları

Gemileri aşağıdakiler nedeniyle uğrayacağı zararları teminat altına alan sigortadır:

 • Kötü hava şartları
 • Fırtına
 • Karaya oturma
 • Çarpma ve çarpışma

Yat Sigortaları

Yatları aşağıdaki yerlerde bulundukları sırada deniz veya diğer risklere karşı teminat altına alan sigortadır:

 • Denizde
 • Karada
 • Tamirde
 • Çekek Yerinde
 • Depoda

Sigorta Kapsamındaki yat ekipmanları aşağıdaki gibidir:

 • Gövdeleri,
 • Motor veya makineleri,
 • Servis botları,
 • Donanım ve ekipmanları

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilir.

Gemi İnşaat Sigortaları

Gemileri aşağıdakilerle ilgili oluşabilecek riskler için teminat altına alan sigortadır.

 • İnşaat,
 • Tamir,
 • Tadili (Restorasyon)

Liman / Terminal İşletenleri Hukuki Sorumluluk Sigortası

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan

 • deniz taşıtları,

 • kargo,

 • ekipman

ve benzerleriyle üçüncü şahıs mallarında

 • yükleme,

 • boşaltma,

 • yanaşma

sırasında oluşabilecek zararlar,

Limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle üçüncü şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar Ve bu zararlarla ilgili dava masraflarını teminat altına alan sigortadır.

Gemi Tamircileri Hukuki Sorumluluk Sigortası

Gemi tamircilerinin/onarımcılarının gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklı aşağıdakilere verebileceği hasarları teminat altına alan sigortadır:

 • İskeledeki veya kızaktaki gemilere
 • Üçüncü şahıslara ait ve kontrolündeki emtia, araç ve benzerlerine
 • Üçüncü şahıslara

Marina İşletmecileri Hukuki Sorumluluk Sigortası

Marina/Çekek yeri işletmecileri için, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigortadır.

Zararın, sigortalı alanda gerçekleşmesi ve marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olması gerekir.

Depo İşletenleri Hukuki Sorumluluk Sigortası

Depoda bulunan üçüncü şahıslara ait malların, depo içerisinde aşağıdaki süreçlerde doğrudan fiziksel olarak oluşan zararı sonucunda depo işletmecisine karşı sürülen yasal sorumluluk taleplerini temin eden sigortadır.

 • istiflenmesi
 • boşaltılması
 • yüklenmesi

Genel Şartlar

Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

www.tsb.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Nakliyat sigortaları kaç çeşittir?

Nakliyat sigortaları 5 bölüme ayrılır. Bunlar;

 • Emtia nakliyatı sigortaları
 • Navlun sigortaları
 • Kıymet nakliyatı sigortaları
 • Tekne sigortaları
 • Sorumluluk sigortaları
Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır?

Emtia Nakliyatı Sigortası, emtianın kara, hava, deniz ve demiryoluyla bir yerden bir yere taşınması sırasında maruz kalabileceği zarar ve hasarları poliçede belirtilen kapsamda teminat altına alır.

Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir?

Emtia nakliyat sigortası teminatları 3 çeşittir. Bunlar; tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır.

 • Tam ziya teminatı; nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen ziyaı neticesinde sigortalı malların da tamamen hasar uğraması halini temin eder.
 • Dar Teminat; nakil vasıtasının kaza yapması sonucu taşınan emtiada oluşan zararı karşılamak üzere verilen bir teminattır.
 • Geniş teminat; taşıma sonucu meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm zarar ve hasarları teminat kapsamına alınır. Geniş teminat; kara, demir ve denizyolunda Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses (A)1.1.82), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Institute Cargo Clauses (Air)1.1.82) şartlarına tabidir.
Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta şirketine hangi bilgileri vermek gerekir?
 • Sigortalı ve sigorta ettirenin adı-soyadı, ticari unvanı
 • Taşımaya konu emtianın cinsi, markası, adedi, ağırlığı, ambalaj şekli vb.
 • Emtia sigorta bedeli (TL ya da döviz bazında değeri)
 • Emtianın sevk edileceği yer (emtianın nereden nereye taşınacağı ayrıntılı olarak bildirilmeli)
 • Nakil aracının cinsi (kamyonla taşınacaksa; plaka numarası, gemiyle taşınacaksa; geminin adı, trenle taşınacaksa; vagon numarası, uçak ile taşınacaksa; uçuş numarasının bildirilmesi)
 • Taşıyıcının adı-soyadı ve ticaret unvanı
 • Sevkiyatın başlayacağı tarih
 • İstenen teminatın ne olduğu
Flotan Poliçe ne demektir?

Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taşıyacak aracın bilgileri ve emtianın yükleneceği tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının başlatılması, gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra ise, kat'i sigorta poliçesi düzenlenir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar.

Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?

Abonman taşıma sigorta sözleşmesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınma yeri, taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını sigorta güvencesi altına almaktadır. Abonman taşıma sözleşmesi bir çerçeve anlaşması olup, bu sözleşmenin kapsamına girmek koşuluyla her bir sevkiyat için tekil bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

CMR ne demektir?

CMR; uluslararası karayolunda yük taşımacılığı yapılması sırasında, oluşan zarar ve hasarları teminat altına almak üzere yapılan, taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesidir.

Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir?

Bu poliçeyle, para ve kıymetli evrakın bir yerden bir yere nakil vasıtası ile taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun da dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.

Tekne ve Yat Sigortalarının Kapsamı Nedir?

Tekne Sigortaları; Gemilerin (gemi terimi içine geminin gövde (tekne) kısmı ile makine ve teçhizatı dahildir) kötü hava şartları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpışma gibi deniz tehlikeleri sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

Yat Sigortaları; Denizde, karada, tamirde, çekek yerinde olan yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır. Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlarda bu sigorta kapsamı altına alınabilinir.

Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir?
 • Yurt içi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası
 • CMR (Uluslararası taşıyıcının sorumluluğu) sigortası
 • Marina işletmeciliği mali sorumluluk sigortası
 • Tersane işletmeciliği mali sorumluluk sigortası
 • Liman işleticisi sorumluluk sigortası.
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay