Seyahatim Güvende Sağlık Sigortası Vize Paketi

Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu

İşbu aydınlatma ve bilgilendirme formu, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere; yapılacak sözleşmeye ve sigortacılık ilkelerine ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliklerine istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
 2. Ticaret Ünvanı :
  Adresi :
  Tel & Faks no. :
  MERSIS No :
  İşlem Yetkisi :
 3. 2. Teminatı veren Sigortacının;
 4. Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. generali.com.tr
  Esas Faaliyet Konusu : Elementer Sigortacılık
  Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul
  Tel & Faks no. : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55; e-posta: [email protected]
  Kurumsal Bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No: 0394000603100017 Sermaye: 397.485.821,77 TL

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Seyahat Sağlık Sigortası genel şartlarını ve Sigortalının seyahat edeceği ülke kapsamında yer alan “Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Poliçesi Özel Şartları” ile klozda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir.(sadece nakliyat sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin kurulmasıyla başlar). Sigortacının sorumluluğu; sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise işbu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesh olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen ihtarnamede borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar edilir. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Temerrüt halindeki mehil tayini dahil, Sigortalı/Sigorta Ettiren ile yapılacak her türlü yazışmada kullanılacak olan adresin eksiksiz ve doğru beyan edilmesi, adreste meydana gelebilecek her türlü değişiklik ya da oluşabilecek yanlışlık/eksikliklerin düzeltilmesini talep etmek sigorta ettirenin ve/veya sigortalının sorumluluğunda olup, Sigortacıya bildirilmiş olan adrese yapılacak tebligatın ulaşmamasından doğabilecek tüm sorumluluklar sigortalı/sigorta ettirene aittir.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Generali Sigorta orjinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Ayrıca Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 124), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR

 1. Bu sigortayla, sigorta edilen kişinin aşağıda yer alan Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Sigortası Teminat Tablosunda yer alan limitler dahilinde yapacağı yurtdışı (ABD-Kanada-Japonya dahil veya hariç ) seyahatlerde aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
 2. Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Sigortası ürün tipleri aşağıda belirtilmektedir:
  1. "Seyahatim Güvende Avrupa (Shengen Dahil) Sağlık Sigortası" ürünü kapsamında sadece yurtdışı teminatlar tablosunda yer alan limitler ve poliçe özel koşulları çerçevesinde geçerlidir.
  2. "Seyahatim Güvende - Yurtdışı (ABD-Kanada-Japonya Dahil Tüm Dünya) Sağlık Sigortası" ürünü kapsamında sadece yurtdışı teminatlar tablosunda yer alan limitler ve poliçe özel koşulları çerçevesinde geçerlidir.

  SEYAHATİM GÜVENDE SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU
  TEMİNATLAR YURTDIŞI TEMİNAT LİMİTLERİ
  Ayakta,Yatarak(Hastanede) Tıbbi Tedavi 30.000 Euro
  Cenaze Nakli 30.000 Euro
  Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati 30.000 Euro
  Tıbbi Bilgi ve Danışma Sınırsız
  Refakatçi Nakli Ekonomi sınıf uçak bileti
  Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri Azami 7 gece
  Kişisel Eşyaların İkamesi Ulaştırma masrafları
  Gerekli İlaçların Sevki Azami 5 kg
  Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü Ekonomi sınıf uçak bileti
  Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama Azami 7 gece
  Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Hava Yolu
  Sigortalının Vefatı Halinde Aile Fertlerinin Dönüşü Hava Yolu
  Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi Sınırsız
  Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1.Der.Akrabasının Vefatı Durumunda) Hava Yolu
  Acil Mesajların İletilmesi Sınırsız
  İdari Asistans Sınırsız
  Bagaj Kaybı veya Hasarı Azami 400 Euro
  Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması Sınırsız
  Hukuki Yardım Azami 1.000 Euro
  Kefalet İçin Avans Ödemesi Azami 1.000 Euro
  Tıbbi Seyahat Bilgilendirme Hattı Sınırsız

 3. "Tıbbi Nakil" ve "Cenaze Nakli" teminatlarının limiti toplam tedavi limitine dahildir.
 4. "Hava Ambulansı" ile nakil sadece Avrupa Kıtası ve Akdeniz ülkelerinde Poliçe özel koşullarında yer alan şartlar dahilinde verilir. Bu teminat sadece Yurtdışı Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Sigortası kapsamında yer almaktadır.
 5. Yukarıda belirtilen teminatların tamamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında ve Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi kapsayan "Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Poliçesi" kapsamında yer alan ülkelerin sınırları içerisinde geçerlidir. Poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya yurtdışı sigortası kapsamında; sigortalının ülkemiz sınırlarına girildiğinin tespit edildiği an (hangisi daha kısa ise) geçerliliğini yitirecektir.
 6. Diğer koşullar ve uygulama esasları, Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi kapsayan “Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Poliçesi Özel Şartlar dökümanı”nda yer almaktadır.
 7. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 8. Teminat dışında kalan haller için Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi kapsayan Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Poliçesi Özel Şartları ile Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarına bakınız. Genel Şartları www.generali.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.
 9. "Seyahatim Güvende Kapsamlı Paket Sağlık Poliçesi Özel Şartlar dökümanında belirtilen “Teminat Dışı Haller” bölümünde yer alan tüm durumlar sigorta teminatı dışındadır.
 10. Seyahat acentesinin iflası, Sigortalının seyahat iptali teminatı, seyahat acentesinin hizmet kusuru teminat kapsamı dışındadır.

D. SİGORTA PRİMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KRİTERLER:

Primler, Sigortacı’nın portföy deneyimi, gidilecek ülke, sigortalı yaşı ve teminatlar dikkate alınarak hesaplanır.

E. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Acil bir durumda, Sigortalı, Generali Sigorta Çağrı Merkezini herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce 7 gün 24 saat boyunca, 0212 337 20 39 nolu telefon numarasını arayarak,"Adı ve Soyadını, poliçe numarasını ve poliçenin vadesini, kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,karşılaştığı problemi ve istenen yardım türünü" bildirir.
  ACİL DURUM TANIMI:Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında Sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması durumudur.
 2. Acil tıbbi nedenlerle Generali Sigorta Çağrı Merkezinden ön onay alınmamış ise Sigortalı ve/veya birinci derece yakını kendisine acil hizmet sağlayabilecek en yakın tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalının yurt dışında yatarak ve ayakta tedavilerde mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 48 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Generali Sigorta'ya bildirmesi gerekmektedir.

F. TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Teminat limiti, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır.
 2. Tazminat esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Seyahat Sağlık Sigortası genel şartlarını ve poliçenize ait Özel Şartlara bakınız.

G. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta sözleşmesinde muafiyet uygulanabilmektedir. Uygulanacak muafiyet poliçenizde yazılıdır.
 2. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta Tahkim Komisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir
 3. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir veya www.generali.com.tr web sitesinden temin edebilirsiniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir.

H. CAYMA HAKKI

 1. Sigortalı/Sigorta Ettiren, sigorta poliçesine ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sigortacıya veya aracısına veya temsilcisine yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkına ilişkin hususlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 49 ile ilgili hükümlere tabidir.
 2. Birinci maddede belirtilen on dört gün içinde kullanılabilecek cayma hakkına ek olarak ; Sözleşme akdinden sonra seyahatin başlangıcına on dört günden fazla bir süre olması durumunda Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 4 üncü maddesi gereğince, Sigortalı, poliçe başlangıç tarihinin 24 saat öncesine kadar sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
 3. Cayma bildirimi 0850 555 55 55 numaralı Çağrı Merkezi numarası üzerinden yapılabilir.
 4. Sigortalı/Sigorta Ettiren, cayma bildirimini yasal süresi içerisinde yapmış olması halinde, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tutarları Sağlayıcı’ya ödemekle yükümlüdür:
  i) Sigortalı/Sigorta Ettirenin satın almış olduğu poliçe uyarınca taahhuk olunan vergi ve ferileri
  ii) İşbu bilgilendirme formuna konu poliçe ile birlikte verilecek olan her türlü puan, promosyon, hediye çeki ve benzeri her türlü Tüketicinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan hediyelerin H.1 maddesi uyarınca cayma süresi içerinde kullanılması halinde, gerçek piyasa değeri göz önüne alınarak Tüketici tarafından Sağlayıcıya geri ödenmek zorundadır.
 5. Sigortacı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, Madde H.4'te belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri Sigortalı/Sigorta Ettirene iade etmekle yükümlüdür.

I. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri,şikayetler ve cayma bildirimleri için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected]

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir.

İŞBU FORM BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTA OLUP, POLİÇENİZİ, İLGİLİ SİGORTAYA İLİŞKİN GENEL ŞARTLARI VE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası
Sigortacı veya acentenin
kaşesi ve yetkilinin imzası
imza
Lütfen daha iyi bir deneyim için cihazı dikey kullanın.
Yoksay