Generali Sigorta A.Ş

SEYAHAT SİGORTASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU

Bu form poliçede yer alan kişilere bilgi vermeyi amaçlar. Aşağıdaki mevzuata uygun olarak hazırlanır. 

SEYAHAT SİGORTASI

AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
 • Finansal Sözleşmelere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Sözleşmeye aracılık eden sigorta acente bilgileri 

Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Tel & Faks no. :

MERSIS No :

İşlem Yetkisi :

2) Teminatı veren Sigortacı bilgileri

Ticaret Ünvanı : Generali Sigorta A.Ş. (http://www.generali.com.tr) Esas Faaliyet Konusu : Hayat Dışı Sigortacılık

Adresi : Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar İstanbul

Tel & Faks : 0850 555 55 55; Faks: 0850 555 55 55

E-posta : [email protected] Kurumsal bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555. MERSIS No 0394000603100017

Sermaye : 407 485.821,77

B.UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Poliçe Teminat Kapsamı: 

Teminat kapsamı için Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarını ve sigortalının seyahat edeceği ülke kapsamında yer alan “ Seyahat Sigortası Yurtiçi” veya “Seyahat Yurtdışı” poliçesi özel koşulları ile klozlarda yer alan hususları incelemelisiniz. Generali Sigorta - Seyahat Sigortası Bilgilendirme Formu 

2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi:

Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” belgesinde ve poliçenizin ön sayfasında yer alır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu primin ilk taksidinin veya tamamının ödenmesiyle başlar. Aksi halde, hasar halinde, tarafınıza poliçe teslim edilse dahi Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmaz. İleride doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayın.

3. Prim ödemesinin yapılmaması/geç yapılmasının sonuçları:

İlk taksiti veya tamamı ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse aşağıdaki sonuçlar meydana gelir:

 • Sigortacı sözleşmeden 3 ay içinde cayabilir.
 • Sigortacı tarafından talep edilmemesi halinde sözleşme 3 ay sonunda kendiliğinden sona erer.
 • İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı tarafından ihtar gönderilir. İhtarda verilen 10 günlük sürenin bitiminde sigorta sözleşmesi başka bir ihtara gerek kalmadan feshedilir.
 • Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, fesihten sonraki günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir. Bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim var ise geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

4. Adres Bildirimi:

Tüm bilgilendirmeler poliçe üzerinde yazılı olan adresinize yapılır. Bu sebeple adresinizin tam ve doğru şekilde yazılması önemlidir. Kayıtlı olması haline Sigorta Ettiren/Sigortalının elektronik posta adresi veya GSM numarasına da bilgilendirme yapılabilir.

5. Doğru Beyan Yükümlülüğü:

Sigortacıya eksik ve/veya yanlış bilgi vermenin tespit edilmesi durumunda aşağıdaki haller ortaya çıkabilir. Mevzuat uyarınca;

 • Poliçeniz feshedilebilir.
 • Tazminat ödemesi süresi uzayabilir.
 • Tazminatınızda indirim yapılabilir.
 • Tazmin talebiniz tamamen reddedilebilir.

6. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Generali Sigorta orjinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.

7. Ayrıca Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 124), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

8. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

9. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Generali Sigorta - Seyahat Sigortası Bilgilendirme Formu 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde yer alan, 0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu, GENERALİ SİGORTA A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz:

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Sınıflandırılabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir
 • İşlendikleri amaçla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilir/açıklanabilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigorta sözleşmesinde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi için
 • İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • Elektronik veya kâğıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri

düzenlemek için

 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
 • İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi için veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir:

 • SBM
 • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar
 • Doğrudan ya da dolaylı yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Diğer sigorta şirketleri
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler
 • Bankalar
 • Çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişiler

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuatta öngörülen tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.generali.com.tr adresinde yer alan Generali Sigorta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir:

 • Genel Müdürlükler ve Bölge Müdürlükleri
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
 • www.generali.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 08505555555 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.generali.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

D. POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR

1. Bu sigortayla, sigorta edilen kişinin aşağıda yer alan Seyahat Sigortası Teminat Tablosunda yer alan limitler dahilinde teminat sağlanır. Sigortalının yapacağı yurtdışı (ABD-Kanada-Japonya dahil ve hariç) seyahatlerde aşağıdaki teminatlar geçerlidir.

2. Seyahat Sigortası Ürün Tipleri aşağıda belirtilir:

a) "Seyahat Avrupa (Schengen- ABD-Kanada-Japonya Hariç Tüm Dünya) Sigortası" ürünü kapsamında sadece yurtdışı teminatlar tablosunda yer alan limitler ve poliçe özel koşulları çerçevesinde geçerlidir.

b) "Seyahat (ABD-Kanada-Japonya Dahil Tüm Dünya) Sigortası" ürünü kapsamında sadece yurtdışı teminatlar tablosunda yer alan limitler ve poliçe özel koşulları çerçevesinde geçerlidir.

 

SEYAHAT SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR

YURTDIŞI TEMİNAT LİMİTLERİ

Tıbbi Bilgi ve Danışma

Sınırsız

Tıbbi Tedavi teminatı

30.000 Euro

Tıbbi Nakil teminatı

 

Cenaze Nakli

 

Refakatçi Nakli

Ekonomi sınıf uçak bileti

Refakatçin Yakının Konaklama Giderleri

Azami 7 gece

Kişisel Eşyaların İkamesi

Ulaştırma Masrafları

Gerekli İlaçların Sevki

Azami 5kg

Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü

Ekonomi sınıf uçak bileti

Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama

Azami 7 gece

Tedavi Sonrası İkametgaha

 

Kefalet için Avans Ödemesi

1.000 Euro

 

 

3. ''Tıbbi Nakil''ve''Cenaze Nakli''teminatlarının limiti toplam tedavi limitine dahildir.

4. ''Hava Ambulansı''ile nakil sadece Avrupa Kıtası ve Akdeniz ülkelerinde Poliçe özel koşullarında yer alan şartlar dahilinde verilir. Bu teminat sadece Yurtdışı Seyahat sigortası kapsamında yer alır.

5. Yukarıda belirtilen teminatların tamamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında ve Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi kapsayan "'Seyahat Yurtiçi" veya "Seyahat Yurtdışı'' ürünleri kapsamında yer alan ülkelerin sınırları içerisinde geçerlidir .

Seyahat Yurtdışı Ürünü ise; poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya sigortalının ülkemiz sınırlarına girildiğinin tespit edildiği an (hangisi daha kısa ise) geçerliliğini yitirir.

Seyahat Yurtiçi Ürünü ise; poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya sigortalının ikametgahına dönüş yapması halinde (hangisi daha kısa ise) geçerliliğini yitirir.

6. Covid Teminatı, poliçe kapsamında dahil edilmiş ise aşağıdaki kloz geçerli olur;

Covid-19 Teminatı : Yurtdışı seyahatlerde acil ve beklenmedik durumlar karşısında seyahat eden kişilerin, yurt dışında yakalanılmış olma kosulu ile Covid-19 hastalık kabul edilerek teminata dahil edilmiştir. Varolan hizmet paketlerinde yer alan teminatlar, Covid – 19 hastalığı için de geçerlidir. Covid teminatı Covid-19 Hastalığı Özel Şartları kapsamında teminata dahildir.

7. Diğer koşullar ve uygulama esasları, Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi kapsayan “Seyahat Yurtiçi" ve "Seyahat Yurtdışı'' Poliçesi Özel Koşulları kitapçığında yer alır.

8. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

9. Teminat dışında kalan haller için Sigortalının seyahat edeceği ülkeyi Kapsayan "Seyahat Yurtiçi", "Seyahat Yurtdışı" poliçesi özel koşulları ile Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarına bakınız.Genel Şartları www.generali.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.

10. "Seyahat Yurtiçi" ve "Seyahat Yurtdışı'' Poliçesi Özel Koşulları Kitapçığının Teminat Dışı Haller bölümünde yer alan tüm haller sigorta teminatı dışındadır.

11. Covid Teminatı, poliçe kapsamında dahil edilmiş ise ;Covid-19 Hastalığı Özel Şartlarında yer alan İstisna maddeleri de kapsam dışındadır.

12. Seyahat acentesinin iflası, Sigortalının seyahat iptali teminatı, seyahat acentesinin hizmet kusuru teminat kapsamı dışındadır.

 

E. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

1. Acil bir durumda Sigortalı, Generali Hizmet Sağlayıcı'sını 24 saat boyunca, 0850 555 55 55 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aramalıdır. Sigortalı arama ile "Adı ve Soyadını, poliçe numarasını ve poliçenin vadesini, kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, karşılaştığı problemi ve istenen yardım türünü" bildirir.

ACİL DURUM TANIMI: Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında Sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması durumudur.

2. Acil tıbbi nedenlerle Generali Hizmet Sağlayıcı'sından ön onay alınmamış ise Sigortalı ve/veya birinci derece yakını kendisine acil hizmet sağlayabilecek en yakın tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalının yurt dışında yatarak ve ayakta tedavilerde mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 48 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Generali Hizmet Sağlayıcına bildirmesi gerekir.

F.TAZMİNAT

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. (www.generali.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.)

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

3. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.

4. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta Tahkim Komisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu telefondan başvuru yapılabilir.

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YASAL UYARI

Sigorta Poliçesine aşağıdaki sıfatlardan biri ile taraf olduğunuzda, kendinize ya da üçüncü şahıslara hukuka aykırı olarak çıkar sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmanız durumunda, sigorta teminatı eksik kalabilir veya teminatı alamayabilirsiniz.

 • Sigortalı
 • Sigorta Ettiren
 • Lehtar
 • Hak Sahibi

Ayrıca, bu durum Türk Ceza Kanunu; Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarda Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca aleyhinizde işlem yapılmasına sebebiyet verebilir.

İ) DÖVİZ CİNSİNDEN/DÖVİZE ENDEKSLİ DÜZENLENEN POLİÇELER KLOZU

''9.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili ikincil mevcut uyarınca, Sigorta sözleşmeleri Karar kapsamına girmemekle birlikte; döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinden birinin sigorta sözleşmesi olması durumunda bu sigorta sözleşmesinin döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda işbu sigorta poliçesi, Sigorta Ettiren tarafından ''İşbu poliçenin Karar kapsamında döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılması mümkün olmayan sözleşmelerden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinden biri olmadığının beyan edilmesi üzerine; bu beyana istinaden döviz cinsinden düzenlenmiştir.''

G. ŞİKAYET, BİLGİ VE CAYMA TALEPLERİ

Her türlü talep şikayet ve cayma bildirimi için aşağıdaki yazılı adres ve telefonlardan başvuruda bulunabilirsiniz.

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi, Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altınyurt Plaza No: 38 İç Kapı No: 5 34662 Üsküdar İstanbul

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: [email protected] 

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir, bilgilendirme amaçlıdır.

Poliçenizi, özel şartlarını, ilgili sigortaya ilişkin genel şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerini mutlaka okuyunuz.

 

Sigorta Ettirenin Adı-soyadı imzasıSigortacının veya acentenİn kaşesi ve yetkilinin imzası