Sıkça Sorulan Sorular

Benim Kaskom'un diğer kasko poliçelerinden farkı nedir?

Benim Kaskom sigortası ile ihtiyaç duymadığınız teminatlar için fazladan prim ödemek zorunda kalmaz, öncelikleriniz ve bütçenize göre kasko kapsam ve primini siz belirlersiniz. Üstelik ekstra indirim avantajlarından yararlanarak poliçenizi tamamen özelleştirebilirsiniz.

Benim Kaskom kapsamında hangi risklere karşı güvence altına alınırım?

Kapsam dahilinde 5 farklı teminat paketi yer almakta ve her bir paket sizi ve aracınızı farklı risklere karşı korumaktadır.

Temel Koruma Paketi Kasko poliçeleri kapsamında ödenen hasarların büyük bir kısmının sebebi çarpma veya çarpışma riskidir. Temel koruma paketi, ana ve yüksek olasılıklı hasar risklerine karşı temel korumayı sağlamaktadır. Paket dahilinde çarpma, çarpışma, yangın, cam kırılması gibi büyük risklere karşı koruma sağlanırken, Generli Yol Yardım hizmeti ile 7/24 hizmet sağlanmaktadır.
Hırsızlık ve Anahtar Paketi Sektörde kasko sigortası kapsamında sunulan tüm hırsızlık risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Araç veya parçalarının çalınması, kilit mekanizmasının değiştirilmesi, plaka çalınması gibi olası hasarlar güvence altına alınırken, araç içindeki kişisel eşyalarınıza gelecek zararlar da kapsam dahilinde karşılanmaktadır.
Doğal Afet ve Terör Paketi* Doğal afetler öngörülemeyen önemli hasarlara sebep olabilmekte ve araçlar için büyük risk oluşturabilmektedir. Doğal afetler ve terör teminat paketi ile deprem, dolu, sel, fırtına gibi doğal afet risklerine karşı güvence sağlanmaktadır. Ayrıca halk hareketleri veya terör olaylarından kaynaklanabilecek risklere karşı da koruma sağlanmaktadır.
İkame Araç ve Araç Bakım Paketi Kaza veya arıza halinde, yılda 2 kez ve 10 güne kadar hizmet sağlayan "İkame Araç" hizmeti, küçük hasarların hasar dosyası açmadan giderildiği "Mini Onarım" servisi, paket kapsamında yer almaktadır. Ayrıca aracınız için genel kontrol sağlayan "Araç Bakım" hizmeti de Aile ve Genç müşterilerimize özel sunulan hizmetler ile birlikte teminat dahilindedir.
Kişisel ve Hukuksal Koruma Paketi Bu paket ile üç farklı riske karşı araç sahibine/sürücüye genişletilmiş güvence sağlanmaktadır. Üçüncü kişilere verebileceğiniz hasarlar için ek koruma sağlayan "İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı", kaza sonucunda sürücünün ve araçtaki diğer kişilerin yaşam kaybına uğraması veya sürekli sakatlık durumu yaşanması halinde tazminat ödemesi yapan "Ferdi Kaza teminatı" ve taraf olunabilecek hukuksal problemlerde belli dava masraflarının karşılanması da paket dahilinde güvence altına alınmaktadır.
Minimum kaç adet teminat paketini kapsama dahil etmem gerekiyor?
Temel Koruma Paketi dışındaki tüm teminat paketleri isteğinize bağlıdır. Sadece Temel Koruma Paketi’ndeki risklere karşı güvence sağlanması sizin için yeterli ise, sadece bu paket ile poliçenizi oluşturabilir, diğer teminat paketleri için fazladan prim ödemezsiniz.
Ekstra indirim avantajı mevcut mu?

Evet, hasarsızlık indiriminden ayrı olarak; Özel anlaşmalı servis indiriminden veya muafiyetli poliçe indiriminden faydalanarak ekstra indirim kazanırsınız.

"Özel Anlaşmalı Servis" indirimi nedir?

Dileyen müşterilerimiz, araçlarında oluşacak herhangi bir hasar durumunda yalnızca Generali anlaşmalı servislerden hizmet alacaklarını kabul ederek bu indirimden faydalanabilirler. Araçların, anlaşmalı servislerin haricinde herhangi bir başka servise götürülmesi durumunda, hasar ödemesi üzerinden belli oranda kesinti uygulanacaktır.

Muafiyetli poliçe indirimi nedir?

İki farklı muafiyet tutarından birinin seçilmesi durumunda indirim avantajı sağlanmaktadır. Seçilen muafiyet tutarı yükseldikçe, uygulanacak indirim oranı da artmaktadır. Herhangi bir hasar anında, seçilen tutarının üzerindeki kısım için sigorta poliçesi devreye girmekte, altında kalan miktarlar için ise zarar sigortalı kişi tarafından karşılanmaktadır. Hasar tutarının, belirlenen muafiyet tutarının üstünde kalması durumunda ise, belirlenen muafiyet tutarı düşülerek hasar ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Benim Kaskom sigortasından kimler faydalanabilir?

Otomobil veya kamyonet araç sahipleri için uygun bir üründür.

Kasko sigortası yaptırmak zorunlu mudur?

Kasko sigortalarının zorunluluğu yoktur ancak; çarpışma, hırsızlık, doğal afet ve diğer kaza ihtimallerine karşı kasko yapmanın çok önemli bir gerekliliği söz konusudur.

Benim Kaskom poliçesi kapsamında, hasar nedeniyle, karşı araca verdiğimiz zararlar da karşılanır mı?

Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Karşı araçta meydana gelen hasarlar, daha açık bir deyişle üçüncü şahısların araçlarında oluşan zararlar, trafik sigorta poliçesinden karşılanır. Ancak trafik sigorta poliçesi teminatının tamamı zarar gören üçüncü kişiye ödendikten sonra, karşılanamayan kısım için kasko poliçesi ile verilen ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girerek poliçede belirtilen teminat limitleri kadar, üçüncü şahsa ödeme yapılacaktır.

Benim kaskom sigortalı aracın ruhsat sahibi değiştiğinde, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının Menfaat Sahibinin Değişmesi başlıklı C.5. maddesine göre “Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.” Bu durumda aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun-olmasın) poliçe münfesih olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek hasar talepleri karşılanamaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı satın alan yeni ruhsat sahibi, kendi adına, kasko sigorta poliçesi tanzim ettirir.

Benim kaskom sigortası yaptırdığım aracı, poliçesi vadesi içerisinde satıp, başka bir araç satın aldığı takdirde, önceki kasko poliçemin devamı sağlanabilir mi?

Mevcut kasko poliçelerimizde, sigorta konusu araç mülkiyetinin poliçe vadesi içerisinde değişmesine karşın; sigortalının, poliçe vadesi bitim tarihi ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı tarife grubuna giren bir başka aracın sahibi olduğunu, Generali Sigorta’ya bildirmesi halinde, sigortasının devamı sağlanmaktadır. Bu durumda sigorta sözleşmesi, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları Madde C.5. hükmü hilafına münfesih sayılmaz ve vade bitim tarihi, teminatın durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle poliçenin devamı sağlanır. Ancak sigortalının farklı kullanım tarzında bir araç alması halinde hasarsızlık indirim hakkı sona erer.

Benim kaskom poliçe primleri, poliçede belirtilen tarihlerde ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir miyiz?

Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigortacının sorumluluğu;sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise primin tamamının,taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile başlar. Primin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidi vadeden itibaren 3 ay içerisinde ödenmez ise iş bu poliçe 3 aylık süre sonunda kendiliğinden fesholur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise,poliçede Sigortalı/Sigorta Ettiren tarafından bildirilmiş olan adrese gönderilen İHTARNAMEDE borcun ifası için 10 günlük süre verilir ve aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılıcağını ihtar edilir.Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.”denmiştir. Bu çerçevede peşin tutar ödenmemişse poliçe yürürlüğe girmeyeceğinden dolayı herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak peşin tutar ödenmiş ancak takip eden taksitlerden herhangi biri ödenmemiş ve belirtilen süreler dahilinde sigorta şirketi tarafından bilgilendirmeler yapılmışsa poliçeniz iptal olacak ve hasar gerçekleşmiş olsa dahi tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak sigorta şirketi tarafından temerrüd durumunda bilgilendirme yapılmamışsa hasarınız muaccel olan kalan taksitleriniz düşerek ödenecektir.

Bir önceki sigorta şirketindeki kasko poliçemde yer alan hasarsızlık indirim hakkı devam eder mi?

Bir başka sigorta şirketinde kaskolu bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin, Generali Sigorta’ya sigorta yaptırmaları halinde sahip oldukları hasarsızlık indirimi hakkı, hasarsızlık durumunun Tramer’den belgelendirilmesi ve Generali Sigorta kriterlerine uyması koşulu ile Generali Sigorta Hasarsızlık indirim oranları üzerinden devam eder. Bunun için sigortalının, bir önceki Sigorta şirketine ait poliçe numarasını Generali Sigorta’ya ibraz etmesi gerekmektedir.

Benim kaskom sigorta poliçesi ile araç anahtarının kaybolması veya çalınması sonucunda, aracın alarm ve merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar karşılanabilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının /kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.

Araçtaki aksesuarlar kasko poliçesi teminatına dahil midir?

Araçta bulunan orijinal tüm aksesuarlar kasko poliçesi teminatındadır. Örneğin, araçta bulunan standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar ise standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmesi ve poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla teminata dahildir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telefon, faks, telsiz, otomatik anten, takometre gibi cihazlar ise, ek prim alınarak kasko poliçesi teminatı altına alınabilirler.

Benim kaskom sigortalı aracım pert-total olursa, tarafıma ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?

Kasko sigortalı aracın onarım masraflarının araç değerine yaklaşması nedeniyle pert-total olarak değerlendirilmesi halinde, aracın piyasa rayiç bedeli esas alınmak suretiyle tazminat ödemesi yapılır. Aracınızın hasar anındaki rayiç bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve hesaplanan bu tutar size tazminat olarak ödenecektir:

Sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde belirtilen değer referans alınarak www.sahibinden.com, www.arabam.com , www.otomaks.com, www.dod.com.tr adreslerindeki aynı özellikleri taşıyan aracın (model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli ) değerlerine göre rayiç değer tespiti yapılır. Bu sitelerde aynı özellikleri taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak rayiç tespiti yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir. Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa, eksper tarafından en yakın özelliklerdeki araç marka ve model bilgisi dikkate alınarak değer tespiti yapılır.

Kısmi hasarlarda, hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?

Generali Sigorta’nın mevcut kasko sigorta poliçesi teminatına göre, 15 yaşına kadar otomobiliniz için, kısmi hasarlarda hasar tazminatı onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin ödenebilecektir. Ancak, bu durumda ömürlü sarf malzemeleri (akü, lastik, amortisör, katalizör, egzoz sistemi, hava ve yağ filtreleri, buji ve balata gibi bakım malzemeleri) ile ilgili olarak Kıymet Kazanma Tenzili uygulaması, poliçede belirtilen oranlarda yapılacaktır. Aracınızın 15 yaşından daha eski olması durumunda kıymet artışı düşülerek hasar ödemesi yapılacaktır.

Benim kaskom sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödemesi ne kadar sürede yapılacaktır?

Generali Sigorta’dan kaskolu aracın çalınması halinde, emniyet makamlarının aracın bulunması için araştırma yapması beklenecektir. Bu araştırmalar sonucunda aracın çalındığı tarihten itibaren 30 gün geçmesine karşın araç bulunamaz ise, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, Generali Sigorta’ya ibraz edilmesi halinde, araç kasko bedeli sigortalıya ödenecektir. Ödeme yapıldıktan sonra çalınan aracın bulunması halinde ise sigortalının, aracın bulunduğunu Generali Sigorta’ya bildirmesi zorunludur. Bu durumda sigortalı, kendisine ödenen tazminatı Generali Sigorta’ya iade ederek aracını geri almak ya da aracın mülkiyetini Generali Sigorta’ya devretmek hakkına sahiptir.

Trafik Sigortası nedir?

Trafik Sigortası, trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır. Zorunlu Trafik Sigortası, araç kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, araç sahibinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre hukuki sorumluluğunu zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılamaktadır.

Trafik sigortası neleri kapsıyor?

Trafik Sigortası, aracın kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayollar Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Kimler DASK yaptırmalı?

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü ereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.), İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.
Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkân veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.
Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?

Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Zorunlu deprem sigortası ile depremin, yangın, infilâk ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezaî yaptırım uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konulmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır.

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu deprem sigortası sadece binaları kapsamaktadır.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (ada, pafta, parsel, sayfa no.) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüz ölçümü ve mekânın kullanım şekli.

Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesinin Süresi Nasıl Belirlenmeli?

Vize işlemlerinde sorun yaşanmaması adına, seyahat sağlık poliçenizi seyahat tarihinizden 1 gün önce başlatıp, dönüş tarihinizden 1 gün sonra bitirmenizi öneriyoruz. Poliçenizin başlangıç ve bitiş günleri seyahat için yurtdışında bulunduğunuz süreyi tamamen kapsamalıdır. Generali Seyahatim Güvende Sağlık poliçelerinde, poliçenizin bitiş tarihi, otomatik olarak dönüş için belirttiğiniz tarihin 1 gün sonrası olarak tanımlanmaktadır.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Seyahat sağlık sigortası primi hesaplanırken farklı etkenler mevcuttur; seyahatin süresi, seyahat edecek kişi sayısı, gidilecek ülke, kişinin yaşı, ve poliçe kapsamına dahil edilen teminatların çeşitliliğine göre sigorta primi değişmektedir.
Schengen Ülkeleri Tüm Dünya
1-8 Gün € 9.00 € 10.00
9-15 Gün € 10.00 € 15.00
16-31 Gün € 16.00 € 22.00
32-62 Gün € 23.00 € 30.00
63-92 Gün € 30.00 € 40.00
93-181 Gün € 40.00 € 50.00
182-365 Gün € 60.00 € 70.00
Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesini İnternet Üzerinden Satın Alabilir Miyim?

Evet, Seyahatim Güvende Sağlık poliçenizi web sitemiz üzerinden hızlı bir şekilde temin edebilirsiniz, tüm yönlendirme ve açıklamalar işlemler sırasında tarafınızla paylaşılmaktadır. Desteğe ihtiyaç duyarsanız bize kolayca ulaşabilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra, gerekli tüm dökümanlar Türkçe ve İngilizce olarak mail adresinize iletilmektedir. Vize başvurunuzda direkt kullanabilirsiniz.

Havaalanında Bagajlarım Kaybolursa Veya Zarar Görürse Poliçem Zararımı Karşılar Mı?

Yurtdışı tarifeli uçuşunuzda 'check-in' işlemi yapılmış bagajınızın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bagajın havayolu şirketince belirlenen süre içerisinde (minimum 21 gün) bulunamaması durumunda, havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu düzenlemiş olması şartı ile azami 400 EURO limit dahilinde ödeme yapılamaktadır. Bagajınızın bulunması durumunda ise, ikametgahınıza veya seyahat için planladığınız varış yerine gönderilmesi sağlanmaktadır.

Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçesi elime ne zaman ulaşır?

Seyahat sağlık sigortanızı web sitemiz üzerinden bir kaç dakika içinde satın alabilirsiniz ve çıktısını anında alabilirsiniz. Poliçeniz adresinize gönderilmemektedir.

Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçesi beni hangi risklere karşı korur?

Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçemiz vize başvurunuzda zorunlu tutulan asgari teminatları karşılamakta ve artı ek hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, Turkcell hat sahiplerine özel "yurtdışında geçerli 30 dakikalık konuşma paketi"nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçesi neleri kapsar?

Seyahatiniz süresince yanınızda bulunması gereken Seyahatim Güvende Sağlık poliçesi, kaza veya hastalık sonucu ayakta/hastanede yatarak tedavi masraflarını ve ani bir rahatsızlık/kaza nedeniyle ortaya çıkan hayati tehlikenin bulunduğu durumları kapsar ve limitler dâhilinde sizi güvence altına alır.

Turkcell kampanyasında kazanacağım dakikaları herhangi bir Turkcell hattında kullanabilir miyim?

Evet, satın alma sürecinde kampanyadan faydalanmak istediğiniz telefon numarasını ilgili alana yazabilirsiniz.

Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçesi vize işlemlerinde geçerli midir?

Evet, Generali Seyahatim Güvende Sağlık Poliçesi vize işlemlerinde zorunlu tutulan seyahat sağlık sigortasını tam anlamıyla karşılamaktadır. Sigortanızı satın aldıktan sonra çıktısını alıp vize belgelerinizin arasına eklemeniz yeterlidir.

FİYATINI ÖĞREN
Sadece 1 dakika