Generali Sigorta A.Ş

Kanuna göre bir apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmelidir. Apartman yöneticisi, tüm dairelerin ortak alanı olan binaya ait sorumlulukları takip etmektedir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda apartmanlarda ortak alan kullanımına ilişkin gerekli yasal yükümlülükler belirtilmiştir. Bu yükümlülükler arasında en büyük pay apartman yöneticisinin üzerine düşmektedir. Apartman yöneticisi kolon, kiriş, duvar, çatı gibi ana gayrimenkule ait kullanım alanında meydana gelen bozuklukları, mahkeme kararı uyarınca tamir ettirebilir. Kat malikleri de, ortak alanlara ait ortaya çıkan ödemeyi yapmak durumundadır. Apartman yöneticileri otopark, depo, avlu, giriş kapısı gibi ortak alanların bakım ve onarımına dikkat etmek durumundadır.

Apartman Yöneticilerinin Görevleri?

Apartman yöneticisi, kat maliklerine karşı sorumlulukları olan ve görevleri bulunan kişidir. Apartman yöneticisi görevleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Ortak alan olarak kullanılan binanın sigorta yükümlülüğü apartman yöneticisine aittir.
 • Kat malikleri kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymalıdır.
 • Apartman veya bina yerleşkesinin bakım, onarım ve giderlerinin takibinden sorumludur.
 • Apartman bakım ve onarımı gibi işlerin yerine getirilmesi için kat maliklerinden aylık toplar ve toplanan para yetmezse bir kez daha aylık toplayabilir.
 • Sorumluluğu altındaki ana gayrimenkulün yönetimine ilişkin ödemeler, apartman yöneticisinin yükümlülüğündedir.
 • Apartmanın tümünü ilgilendiren tebligat metinlerinin kabulünü yapar.
 • Apartmanı ilgilendiren bir sürenin geçmesine engel olmalı ve kazanılmış bir hakkın kaybedilmesine yer vermeyecek önlemleri almalıdır.
 • Kat maliklerinin de faydasına olacak önlemleri alır.
 • Yükümlülüklerine ve alınan kararlara uymayan kat maliklerine karşı dava açar ve icra takibi başlatır.
 • Toplanan paraları apartman yöneticisi sıfatı kullanarak, kendi adıyla bir bankaya yatırır.
 • Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırır.

Apartman Yönetici Aidat Öder mi?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 40. Maddesi apartman yöneticisi aidat öder mi sorusuna yanıt sunmaktadır. Bu kanun maddesine göre yöneticiler, herhangi bir vekille aynı haklara sahiptirler. Yönetici oldukları sürece kat maliklerinden biri veya birkaçı üstlerine düşen mali yükümlülükleri noter tarafından yaptırılan ihtara rağmen yerine getirmezse, yönetici kişi hiçbir tazminat ödemeden yöneticilikten ayrılabilir ve bu manada zarara uğradığını iddia ederse kat maliklerinden tazminat isteyebilir. Yöneticiler, yönetim planında yer almasa bile kendileri için bir ücret isteyebilirler. Yöneticinin aidat ödeyip ödemeyeceğine kat malikleri kurulu karar verir. Eğer bu yönde bir karar alınmadıysa yönetici, üzerine düşen normal yönetim giderinin yarısını ödememe hakkına sahiptir.

Kimler Apartman Yöneticisi Olamaz?

Ana gayrimenkuldeki kat maliklerinin seçimiyle belirlediği bir kat maliki veya bina sahibi kişi apartman yöneticisi olabilir. Kanunsal uygunsuzlukları olan, örneğin icra acziyeti bulunan kişiler apartman yöneticisi olarak tercih edilmez.

Ortak Alanlar Sigortası

   

En Çok Okunanlar